Greek Vocabulary

STUDY
PLAY
ἐστί(ν)
It is
εἰμί
I am
εἶ
You (s) are
ἐσμέν
We are
ἐστέ
You (pl) are
εἰσί(ν)
They are
εἶναι
To be
ἦ (ἦν)
I was
ἦσθα
You (s) were
ἦν
It was
ἦμεν
We were
ἦτε
You (pl) were
ἦσαν
They were
λέγω
I say
οἰκέω
I live
πονέω
I work
φιλέω
I love
χαίρω
I rejoice
ὁ ἀγρός
Field
ὁ ἄνθρωπος
Man
ὁ αὐτουργός
Farmer
ὁ οἶκος
House
ὁ πόνος
Toil
ὁ σῖτος
Grain
καλός
Beautiful
μακρός
Big
μῑκρός
Small
πολύς
Much
ἐν (+ dative)
In
αἱ Ἀθῆναι
Athens
οὐ, οὐκ, οὐχ
Not
ἀλλά
But
γάρ
For
δέ
But / and
καί
And
οὖν
And so
Ἀθηναῖος
Athenian
ὁ Δικαιόπολις
Dicaeopolis
γεωργέω
I cultivate
ὁ κλῆρος
Farm
χαλεπός
Difficult
ὁ βίος
Life
αἰεί
Always
πολλάκις
Often
στενάζω
I groan
ἀτέλεστος
Endless
παρέχω
I provide
ἰσχῡρός
Strong
ἄοκνος
Energetic
ἐλεύθερος
Free
ἰκανός
Enough
αἴρω
I lift
βαδίζω
I walk
καθίζω
I sit
φέρω
I carry
ὁ ἥλιος
Sun
ὁ χρόνος
Time
αὐτόν
Him
πρός (+ accusative)
Towards
σκάπτω
I dig
ὁ λίθος
Stone
ἐκ (+ genitive)
Out from
μέγας
Big
τὸ ἕρμα
Stone heap
μάλα
Very much
κάμνω
I am tired
φλέγω
I blaze
κατατρῑ́βω
I wear out
ὑπό (+ dative)
Under
ἡσυχάζω
I rest
δι' ὀλίγου
Soon
τέλος
Finally
καταδῡ́νω
I set
οὐκέτι
No longer
ὀκνέω
I shirk
ἐκβαίνω
I step out
ἐλαύνω
I drive
ἐλθέ
Come!
καθεύδω
I sleep
καλέω
I call
λαμβάνω
I take
πάρειμι
I am present
σπεύδω
I hurry
τὸ ἄροτρον
Plow
ὁ δοῦλος
Slave
οὕτω
Thus
μή
Don't
μέν... δέ...
On the one hand... on the other hand...
διὰ τί;
Why?
ὁ Ξανθίᾱς
Xanthias
ῥᾴθῡμος
Lazy
εἰ μή
Unless
νῦν
Now
δεῦρο
(to) Here
ἴσθι
Be!
βραδέως
Slowly
ὁ δεσπότης
Master
ἥδη
Already
βοηθέω
I help
ὁ βοῦς
Ox
ἄγω
I take
εἰσάγω
I take in
βαίνω
I step
βλέπω
I see
τὸ δένδρον
Tree
εἰς (+ accusative)
Into
ἔπειτα
Then
ὄπισθεν
Behind
ὑπό (+ accusative)
Under (in the sense of moving in)
ὑπό (+ genitive)
Under (in the sense of moving out)
τὸ ζυγόν
Yoke
προσάπτω
I attach
κατάρᾱτος
Cursed
τὸ σπέρμα
Seed
ἡ Δημήτηρ
Demeter
ῑ̔́λαος
Gracious
πλήθῡνε
Multiply!
τὸ κέντρον
Goad
κεντέω
I goad
ἕλκε
Drag!
μένω
I stay
πῑ́πτω
I fall
προσχωρέω (+ dative)
I approach
φησί(ν)
It says
αἴτιος
Responsible
σπείρω
I sow
ἰδού
Look!
ἐμποδίζω
I obstruct
ἅμα
Together
ἐν ᾧ
While
πταίω
I stumble
καταβάλλω
I drop
ὁ ποῦς
Foot
φεῦ (+ genitive)
Oh, the (noun)
ὁ ἀνόητος
Fool
σκαιός
Clumsy
φλῡαρέω
I talk nonsense
μόλις
With difficulty
ἀροτρεύω
I plow
λείπω
I leave
λῡ́ω
I loosen
τὸ δεῖπνον
Dinner
ὁ παῖς
Boy
ἡ παῖς
Girl
ὁ πατήρ
Father
ἀνδρεῖος
Brave
πολλοί
Many
τοσοῦτος
So much
μηκέτι
Don't... any longer
ἐπεί
When
ὁ Φίλιππος
Philip
ἐν... τούτῳ
Meanwhile
ὁ υἱός
Son
δειπνέω
I eat
μετά (+ accusative)
After
ἀκούω (+ genitive person, + accusative thing)
I hear
ἐθέλω
I wish
οὐκ ἐθέλω
I refuse
ἔχω
I have
ποιέω
I make
χαῖρε, χαίρετε
Greetings!
ὁ ἄγγελος
Messenger
ὁ ἀνήρ
Husband
ἡ γυνή
Wife
ἡ ἑορτή
Festival
ἡ θυγάτηρ
Daughter
ὁ καιρός
Right time
ἡ κρήνη
Spring
ἡ μήτηρ
Mother
ἡ ὑδρίᾱ
Water jar
ὁ χορός
Dance
φίλος
Dear
ὁ φίλος
Friend
ἀπό (+ genitive)
From
πρός (+ dative)
By
πρῶτον
Firstly
ταχέως
Quickly
ἆρα
(introduces question)
ἐν νῷ ἔχω
I intend
ἡ Μέλιττα
Melissa
τῇ... ὑστεραίᾳ
On the next day
ἀνατέλλω
I rise
ἡ κόρη
Girl
ὥστε
So that
ἄλλος
Other
πληρόω
I fill
ναί
Yes
πρωΐ
Early
ἥκει
It has come
τὸ ἄστυ
City
ὅτι
That
θεωρέω
I see
ὁ ἀγών
Contest
πείθω
I persuade
ἡ γῆ
Ground
ἡ ὁδός
Journey
ῥᾴδιος
Easy
μάλιστα
Especially
οἴκαδε
Homeward
τί;
What?
ἀληθῶς
Truly
σπανίως
Rarely
ἰέναι
To go
ἐπανιέναι
To return
ἐγώ
I
σύ
You (s)
ἡμεῖς
We
ἡ Μυρρίνη
Myrrhine
ῡ̔μείς
You (p)
αὐτός
He
αὐτή
She
αὐτό
It
ἐμαυτόν
Myself
σεαυτόν
Yourself
ἑαυτόν
Himself
ἡμᾶς αὐτούς
Ourselves
ῡ̔μᾶς αὐτούς
Yourselves
ἑαυτούς
Themselves
ἄπειμι
I am absent
βοάω
I shout
διώκω
I pursue
ζητέω
I seek
ἴθι, ἴτε
Go!
ὁράω
I see
τρέχω
I run
φεύγω
I flee
φυλάττω
I guard
ὁ κύων
Male dog
ἡ κύων
Female dog
ὁ λαγώς
Hare
ὁ λύκος
Wolf
τὰ μῆλα
Flocks
ἡ οἰκίᾱ
House
τὸ ὄρος
Hill
ὁ πάππος
Grandfather
ἄκρος
Top
ἀνά (+ accusative)
Up
κατά (+ accusative)
Down
ποῦ;
Where?
οὐδε
Nor
οὔτε... οὔτε
Neither... nor
ἴθι δή
Go on!
ὁ Ἄργος
Argus
ὁ κῆπος
Garden
τὸ αὔλιον
Sheepfold
ὑλακτέω
I bark
μετά (+ genitive)
With
ἐπάνελθε
Come back!
μέγα
Loudly
ἀθῡμέω
I despair
πόθεν
From where
τὸ βάκτρον
Stick
ἅμα (+ dative)
Together with
γιγνώσκω
I get to know
ἥκω
I have come
θαύμαζω
I am amazed
πάσχω
I suffer
ὁ μῦθος
Story
ἀγαθός
Good
ἄγριος
Savage
πρῶτος
First
ἐπί (+ dative)
Upon
ἐνταῦθα
There
καί... καί
Both... and
ἐνταῦθα δή
At that very moment
ὁ θόρυβος
Uproar
βάλλω
I pelt
ὁρμάω
I rush
ἐμπῑ́πτω
I fall upon
ἀναστρέφω
I turn back
ὄδαξ
With teeth
ἡ θάλαττᾰ
Sea
ἡ μάχαιρᾰ
Knife
τύπτω
I strike
ἀσπαίρω
I shudder
κείμενον
Lying
εὖ γε
Well done!
δήπου
I suppose
τά ἀληθῆ
Truth
εἰπέω
I tell
ἐμός
My
σός
Your (s)
ἡμέτερος
Our
ῡ̔μέτερος
Your (p)
μέλλει
Is about to
ἀποκτείνω
I kill
αφικνέομαι
I arrive at
βασιλεύω
I rule
βούλομαι
I want
γίγνομαι
I become
δέχομαι
I receive
ἔρχομαι
I come
ἀπέρχομαι
I go away
πείθομαι
I obey
πέμπω
I send
πλέω
I sail
σῴζω
I save
φοβέομαι
I fear
ὁ βασιλεύς
King
ὁ ἑταῖρος
Comrade
ἡ ἡμέρᾱ
Day
ὁ λαβύρινθος
Labyrinth
ἡ ναῦς
Ship
ἡ νῆσος
Island
ἡ νύξ
Night
ὁ πάππας
Papa
ἡ παρθένος
Maiden
δεινός
Terrible
ἐκεῖ
There
ὁ Αἰγεύς
Aegeus
ἡ Ἀριάδνη
Ariadne
ὁ Θησεύς
Theseus
ἡ Κνωσσός
Knossos
ἡ Κρήτη
Crete
ὁ Μῑνώταυρος
Minotaur
ὁ Μῑ́νως
Minos
τὸ θηριόν
Beast
τὸ ἥμισυ
Half
ὁ ταῦρος
Bull
ἐσθίω
I eat
ἀναγκάζω
I compel
κατ ̓ ἔτος
Each year
ὀνόματι
By the name of
ἡβάω
I grow up
οἰκτῑ́ρω
I pity
ὅμως
Nevertheless
ἡ βασίλεια
Queen
ἡ πόλις
City
ὀνομάζω
I call
τὸ δεσμωτηρίον
Prison
ἐράω (+ genitive)
I love
τὸ ξίφος
Sword
τὸ λίνον
String
ἐξέρχομαι
I go out of
ἡγέομαι (+ dative)
I lead
μάχομαι
I fight
πορεύομαι
I march
προχωρέω
I go forward
τῑμάω
I honour
φᾱσι(ν)
They say
αἱ πύλαι
Double gates
οὕτως
Thus
οὐχί
No!
ὡς
How
γε
Indeed
ἀνοίγω
In fact
κλείω
I close
ἡ ἀριστερᾱ́
Left hand
ἡ δεξιᾱ́
Right hand
ὁ σκότος
Darkness
ἡ ἀνάγκη
Necessity
τρέπομαι
I turn
ὁ ψόφος
Noise
βρῡχάομαι
I roar
τὸ πνεῦμα
Breath
ὀσφραίνομαι
I smell
ὁρμάομαι
I rush
λαμβάνομαι (+ genitive)
I take hold of
τὸ στῆθος
Breast
κλάζω
I shriek
ὁ μόχλος
Bolt
διακόπτω
I cut
περαίνω
I finish
ἀναπαύομαι
I rest
ἥσυχος
Quietly
ἐγείρω
I arouse
σῑγάω
I am quiet
τὰ πείσματα
Cables
ἀνεγείρομαι
I wake up
ὁ αἰγιαλός
Shore
αἱρέω
I take
εὑρίσκω
I find
κελεύω
I order
παρασκευάζω
I prepare
τὸ ὄνομα
Name
τίς;
Who?
τις
Someone
οὐδείς
No one
μέγιστος
Biggest
περί (+ accusative)
Around
ὁ Ἀγαμέμνων
Agamemnon
οἱ Ἀχαιοί
Achaeans
ὁ Ὀδυσσεύς
Odysseus
ἡ Τροίᾱ
Troy
δακρῡ́ω
I cry
περί (+ genitive)
About
πολυτρόπος
Well-travelled
δέκα... ἔτη
For ten years
ὁ χειμών
Storm
ὑπέχω
I undergo
ὁ κινδῡ́νος
Danger
ποτε
At one time
ἐγγύς
Near
ὁ καπνός
Smoke
ἡ φθογγή
Sound
ὁ οἶς
Male sheep
ἡ οἶς
Female sheep
αἰγῶν
Of goats
τὸ ἄντρον
Cave
ἔνδον
Inside
ὡς τάχιστα
As quickly as possible
ἀποκρῑ́νομαι
I answer
παύω
I stop
ὁ ξένος
Foreigner
ὁ οἶνος
Wine
ὁ ὀφθαλμός
Eye
τὸ πύρ
Fire
πᾶς
Everything
σώφρων
Wise
ἐνθάδε
To this place
πῶς;
How?
ὁ Κύκλωψ
Cyclops
ὁ γίγᾱς
Giant
φοβερός
Terrifying
ὁ πελώριος
Monster
μέσος
Middle
ὁ μυχός
Far corner
ἡ εἴσοδος
Entrance
ἀμέλγω
I milk
καίω
I light
ἁρπάζω
I seize
κόπτω
I bash
ὁ ἐγκέφαλος
Brain
ἐκρέω
I flow out
δεύω
I wet
πολύμητις
Cunning
μεθύω
I am drunk
θερμαίνω
I heat
ἀναπηδάω
I leap up
τυφλός
Blind
σοφός
Clever
εξαίρω
I lift out
κρύπτω
I hide
τὸ ῥόπαλον
Stake
εἷς, μία, ἕν
One
δύο
Two
τρεῖς, τρία
Three
τέτταρες, τέτταρα
Four
πέντε
Five
ἕξ
Six
ἕπτά
Seven
ὀκτώ
Eight
ἐννέα
Nine
δέκα
Ten
δεύτερος
Second
τρίτος
Third
τέταρτος
Fourth
πέμπτος
Fifth
ἕκτος
Sixth
ἕβδομος
Seventh
ὄγδοος
Eighth
ἔνατος
Ninth
δέκατος
Tenth
ὁ
The (masculine nominative singular)
τόν
The (masculine accusative singular)
τοῦ
The (masculine genitive singular, neuter genitive singular)
τῷ
The (masculine dative singular, neuter dative singular)
ἡ
The (feminine nominative singular)
τήν
The (feminine accusative singular)
τῆς
The (feminine genitive singular)
τῇ
The (feminine dative singular)
τό
The (neuter nominative singular, neuter accusative singular)
οἱ
The (masculine nominative plural)
τούς
The (masculine accusative plural)
τῶν
The (masculine genitive plural, feminine genitive plural, neuter genitive plural)
τοῖς
The (masculine dative plural, masculine neuter plural)
αἱ
The (feminine nominative plural)
τᾱ́ς
The (feminine accusative plural)
ταῖς
The (feminine dative plural)
τά
The (neuter nominative plural, neuter accusative plural)
διαλέγομαι
...
ἕπομαι
...
ἐργάζομαι
...
θεάομαι
...
τὸ ἄστυ
...
τὸ ἔργον
...
ἡ ἑσπέρᾱ
...
ἡ θύρᾱ
...
ὁ ποιητής
...
ἐκεῖσε
...
οἴκοι
...
ὥσπερ
...
ὅμως
...
εὖ γε
...
ὁ Διόνῡσος
...
ὁ πέπλος
...
ἄρχω
...
βουλεύω
...
γράφω
...
κρίνω
...
νομίζω
...
παιδεύω
...
πιστεύω
...
πράττω
...
ἤ
...
ἤ... ἤ
...
ἡ ἀρετή
...
ἡ ἀρχή
...
ἡ βούλη
...
ἡ γνώμη
...
ἡ δίκη
...
ἡ εἰρήνη
...
πρὸς θεῶν
...
τὸ μέτρον
...
ὁ νόμος
...
ὁ οὐρανός
...
τὸ παιδίον
...
ὁ πλοῦτος
...
ὁ πόλεμος
...
ἡ ψυχή
...