Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Mangas Colorado

Pennaeth hynafol llwyth yr ApacheMae ef wedi llwyddo i
gadw'r heddwch gyda'r dyn gwyn

Geronimo

Tad Chico ac un o arweinwyr cryf yr Indiaid. Mae sôn amdano fel "un o benboethiaid yr Apache". Y mae'n gymeriad hanesyddol.

Chico

Llysfab Geronimo, un o arweinwyr llwyth yr Apache a gŵr i Haul y Bore o. Roedd Manuelito yn meddwl y byddai yn un o arweinwyr llwyth yr Apache yn y dyfodol.

Haul y Bore

merch Manuelito, un o ricos llwyth y Navaho, wedi priodi Chico o lwyth yr Apache. Mae hi'n ddewr
iawn ac yn arweinydd naturiol.

Manuelito

un o ricos y Navaho a tad Haul y Bore. Cymeriad penderfynol a chryf yn y nofel .

Barboncito

un o ricos y Navaho ac ef sy'n gyfrifol am warchod y Navaho yng Ngheunant de Chelley ac am arwain y llwyth i guddio yn yr ogofâu pan mae Dicks yn
dod i ddinistrio'r perllannau

Herrero Grande

brif bennaeth y Navahos. Nid yw mor wyllt â rhai o'r
ricos ac mae am bwyllo cyn dial ar y Cotiau Glas. Ef oedd yn gyfrifol am yr Indiaid i gyd ar y daith i'r Bosque.

Tanuah a Benito

wedi bod yn sgowtiaid i'r Cotiau Glas. Nhw oedd wedi
gofalu am Chico am wyth diwrnod wedi i Dicks ei saethu a'i glymumwrth goeden yn fwyd i'r bleiddiaid.

Kit Carson

is-gyrnol ym myddin y Cotiau Glas ac enw'r Navaho arno yw Taflwr Rhaffau. Mae Carson yn deall yr Indiaid ac maen nhw'n ei barchu. Mae Carson wedi bod yn byw
ymhlith yr Indiaid ac wedi cyd-fyw â merch o lwyth y Cheyenne.

Carleton
.

Cadfridog ym myddin y Cotiau Glas. Dilyn rheolau. Yn gyfrifol am symud yr Apache i'r Bosque. Mae llawer o wrthdaro rhyngddo ef a Carson yn y nofel.

Victor Dicks

ŵr mawr â barf goch yn cuddio'r rhan fwyaf o'i wyneb. Mae'n casáu'r Indiaid ac yn eu twyllo'n aml. Aeolod o'r Cotiau Glas ac yn enwog am ei wen

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording