15 terms

fotosynteza/oddychanie

porównanie reakcji syntezy z reakcją rozkładu
STUDY
PLAY
Faza ciemna fotosyntezy
Wytworzony podczas fazy jasnej ATP i zredukowany NADPH zużywane są do asymilacji CO2 w związki organiczne
Faza jasna fotosyntezy
Istota tej fazy polega na przekształceniu energii świetlnej w energię wiązań chemicznych zawartą w ATP.
6H2O + 6CO2 + światło +chlorofil => C6H12O6 + 6O2
reakcja fotosyntezy
C6H12O6 +O2=> H2O + CO2 + energia w ATP
reakcja oddychania
reakcja kataboliczna
reakcja rozkładu
reakcja anaboliczna
reakcja syntezy
mitochodrium
organellum, w którym zachodzi oddychanie komórkowe
chloroplast
organellum, w którym zachodzi fotosynteza
miękisz palisadowy
rodzaj miękiszu asymilacyjnego, którego mają wydłużony kształt, które ściśle do siebie przylegają
miękisz gąbczasty
rodzaj miękiszu asymilacyjnego, komórki są luźno ułożone, zawierają chloroplasty
chlorofil
barwnik fotosyntetyczny
glukoza
C6H12O6
czynnik wpływający na przebieg fotosyntezy
CO2
związek, w którym magazynowana jest energia
ATP
oddychanie beztlenowe
fermentacja

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.