Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

porównanie reakcji syntezy z reakcją rozkładu

Faza ciemna fotosyntezy

Wytworzony podczas fazy jasnej ATP i zredukowany NADPH zużywane są do asymilacji CO2 w związki organiczne

Faza jasna fotosyntezy

Istota tej fazy polega na przekształceniu energii świetlnej w energię wiązań chemicznych zawartą w ATP.

6H2O + 6CO2 + światło +chlorofil => C6H12O6 + 6O2

reakcja fotosyntezy

C6H12O6 +O2=> H2O + CO2 + energia w ATP

reakcja oddychania

reakcja kataboliczna

reakcja rozkładu

reakcja anaboliczna

reakcja syntezy

mitochodrium

organellum, w którym zachodzi oddychanie komórkowe

chloroplast

organellum, w którym zachodzi fotosynteza

miękisz palisadowy

rodzaj miękiszu asymilacyjnego, którego mają wydłużony kształt, które ściśle do siebie przylegają

miękisz gąbczasty

rodzaj miękiszu asymilacyjnego, komórki są luźno ułożone, zawierają chloroplasty

chlorofil

barwnik fotosyntetyczny

glukoza

C6H12O6

czynnik wpływający na przebieg fotosyntezy

CO2

związek, w którym magazynowana jest energia

ATP

oddychanie beztlenowe

fermentacja

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording