10 terms

Celebrate New Year-1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

庆祝
qìng zhù ( celebrate)
新年
xīn nián ( New Year)
新年快乐
xīn nián kuài lè ( Happy New Year)
怎么
zěn me ( how)
你们怎么庆祝?
Nǐ men zěn me qìng zhù? ( How do you celebrate New Year?)
我们
wǒ men ( we)
我们请朋友来家里。
Wǒ men qǐng péng you lái jiā li. ( We invite our friends to our house.)
出去吃饭
chū qù chī fàn ( eat out)
和家人
hé jiā rén ( with family members)
团聚
tuán jù ( get together)
OTHER SETS BY THIS CREATOR