10 terms

inventions

STUDY
PLAY
发明
fā míng ( inventions)
四大发明
sì dà fā míng ( the four inventions)
zhǐ ( paper)
火药
huǒ yào ( powder)
印刷术
yìn shuā shù ( print)
指南针
zhǐ nán zhēn ( compass)
谁发明了纸?
Shuí fā míng le zhǐ? ( Who invented paper?)
古代
gǔ dài ( ancient)
中国人
Zhōng guó rén ( Chinese)
它怎么变化?
Tā zěn me biàn huà? ( How is it changing?)
OTHER SETS BY THIS CREATOR