Play taichi

Da taijiquan

Singing

Changge

Telephone

Dianhua

TV

Dianshi

Midnight

Banye

Shoe

Xiezi

He swims in swimming pool at 5 AM.

Ta zao shang wu dian, zai you yong chi you yong.

He sleeps on sofa in living room at 10:30 am.

Ta zao wu shi dian ban, zai keting shafa shang shui jiao.

He does taiqi in kitchen at noon.

Ta zhong wu shi er dian, zai chufang da taijiquan.

He sings in the laundry room at 2 PM.

Ta xiawu liang dian, zai xiyifang changge.

He calls (on the phone) in the bath room at 6 PM.

Ta xiawu liu dian, zai yushi li da dianhua.

He eats in front of television at 7 PM.

Ta wanshang qi dian, zai diainshiji qianmian chifan.

He reads comic books in study room at 9 PM.

Ta wanshang jiu dian, zai shufang kan man hua.

He does his homework in living room at midnight.

Ta banye shi er dian, zai keting zuo gongke.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording