Unit 6. Reading (1)

STUDY
PLAY
preference
(n) sự ưa thích hơn
sue
(v) kiện
pursue
(v) theo đuổi
loneliness
(n) sự cô đơn
limitation
(n) sự hạn chế
as a young girl
là một cô bé
dream of becoming a firefighter
mơ ước trở thành 1 người lính cứu hỏa
aware of
ý thức được về điều gì
gender preference in favor of boys
sự ưa thích về giới tính nam
apply for a firefighter's position
ứng tuyển vào vị trí lính cứu hỏa
a marathon runner
một vận động viên chạy ma-ra-tông
even though
mặc dù
fail the physical test
trượt bài kiểm tra thể chất
give up
từ bỏ
sue sb for sth
kiện ai vì điều gì