How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Unit 6. Reading (1)

STUDY
PLAY
preference
(n) sự ưa thích hơn
sue
(v) kiện
pursue
(v) theo đuổi
loneliness
(n) sự cô đơn
limitation
(n) sự hạn chế
as a young girl
là một cô bé
dream of becoming a firefighter
mơ ước trở thành 1 người lính cứu hỏa
aware of
ý thức được về điều gì
gender preference in favor of boys
sự ưa thích về giới tính nam
apply for a firefighter's position
ứng tuyển vào vị trí lính cứu hỏa
a marathon runner
một vận động viên chạy ma-ra-tông
even though
mặc dù
fail the physical test
trượt bài kiểm tra thể chất
give up
từ bỏ
sue sb for sth
kiện ai vì điều gì