Unit 6. Reading (3)

STUDY
PLAY
gender differences
những sự khác biệt giới tính
prevent a person from pursuing a job
ngăn cản một con người khỏi việc theo đuổi 1 công việc
come to those who
đến với những ai mà
have enough courage and will
có đủ sự dũng cảm và ý chí
the written test
bài kiểm tra viết
keep silent
giữ im lặng
treat
(v) đối xử