Unit 6. Speaking (1)

STUDY
PLAY
i guess so
tôi cũng đoán là như thế
natural roles
những vai trò tự nhiên
care-givers
những người chuyên chăm sóc người khác
housewife
bà nội trợ
bread-winner
trụ cột (trong gia đình)
decision-maker
người có quyền quyết định
physically weaker
yếu hơn về mặt thể chất
trouble-maker
những người chuyên gây ra rắc rối
too talkative
nói quá là nhiều
do housework
làm việc nhà
look after their husbands and children
chăm sóc chồng và con họ
tiring
(adj) mệt mỏi
become passive
trở nên thụ động
become dependent on their husbands
trở nên lệ thuộc vào chồng của họ
exhausted
(adj) kiệt sức
get less pay than
được trả ít tiền hơn
do the same job
làm công việc y như nhau
share household tasks with
chia sẻ việc nhà với