20 terms

Mandarin Matrix K - Unit 6

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

nán
需要
xūyào
hěn
什么
shén me
hái
为什么
wèi shén me
huā
太阳
tài yáng
zhòng
种子
zhǒng zi
太多
tai duo
太少
tài shǎo
好大
hǎo dà
好小
hǎo xiǎo
不在
bú zài

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.