Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Jak zbudowany jest chromosom w mitochondriach i chloroplastach?

Chromosom jest dwuniciową cząsteczką DNA, występującą w postaci kolistej, podobnie jak u PROKARIONTÓW.

Co jest pierwszym etapem kondensacji chromatyny?

Tworzenie się nukleosomów, co siedmiokrotnie skraca długość cząsteczki DNA.

Czym są chromosomy szczoteczkowe?

Są to duże chromosomy zawierające liczne pętle boczne, będące miejscem intensywnej syntezy RNA, pętle nadają chromosomom wygląd "szczoteczki", występują podczas rozwoju oocytów niektórych zwierząt

Czym są chromosomy politeniczne (olbrzymie)?

Są to chromosomy, które powstają w wyniku kilkakrotnej replikacji chromosomowego DNA, po której nie następują zwyczajowe podziały komórkowe. Powstałe w ten sposób chromatydy nie rozchodzą się (nie ulegają dekondensacji). [występują w gruczołach ślinowych Drosophila melanogaster)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording