301 terms

YCT3 PinYin

All the vocabulary needed to pass YCT3
STUDY
PLAY
jiā
family, home
xuéxiào
school
shāngdiàn
store, shop
fángjiān
room, bedroom
yīyuàn
hospital
Běijǐng
Beijing
chēzhàn
bus stop, train station
jiàoshì
classroom
dòngwùyuán
zoo
Zhōngguórén
Chinese person
bàbà
father
māma
mother
gēge
elder brother
jiějiě
elder sister
lǎoshī
teacher
dìdi
younger brother
mèimei
younger sister
tóngxué
classmate
xuésheng
student
péngyou
friend
yīshēng
doctor
yéye
grandfather
nǎinai
paternal grandmother
xiǎojiě
miss, young lady
xiānsheng
Mr., husband, teacher
shǒu
hand
kǒu
mouth, MW for family
yǎnjing
eye, eyes
tóufa
hair
ěrduo
ear, ears
bízi
nose
gèzi
height, stature, build
jiǎo
foot
shēntǐ
Body, health
māo
cat
gǒu
dog
niǎo
bird
fish
xióngmāo
panda
lǎohǔ
tiger
hóuzi
monkey
shuǐ
water
niúnǎi
milk
mǐfàn
rice
miàntiáo
noodles
píngguǒ
apple
chá
tea
xiāngjiāo
banana
bāozi
steamed stuffed bun
jīdàn
chicken egg
xīguā
watermelon
miànbāo
bread
cài
dish, vegetable
jiǎozi
dumpling
guǒzhī
Fruit juice
dàngāo
cake
shuǐguǒ
fruit
jīntiān
today
míngtiān
tomorrow
xiànzài
now
yuè
month, moon
hào
date, number
xīngqī
week
diǎn
o'clock
nián
year
fēnzhōng
minute
zuótiān
yesterday
zǎoshang
morning
wǎnshang
evening
zhōngwǔ
noon
xiǎoshí
hour
shíhou
time, moment
shíjiān
time
qùnián
last year
shēngrì
birthday
qiānbǐ
pencil
shūbāo
schoolbag
zhuōzi
table
yǐzi
chair
diànshì
TV
yīfu
clothes
qúnzi
skirt
kùzi
trousers
xié
shoes
bēizi
cup
fēijī
airplane
gōnggòngqìchē
bus
diànnǎo
computer
diànyǐng
movie
méiguihuā
rose
lǐwù
gift
yǔsǎn
umbrella
yào
medicine
zìxíngchē
bike
hànyǔ
Chinese
míngzi
name
tiānqì
weather
yánsè
color
qián
money
dōngxi
things
lesson
wèntí
question, problem
yìsi
meaning
niánjí
grade in school
shìqing
matter
tàiyáng
sun
yuèliang
moonlight
lǐmiàn
inside
shàngbian
on
qián
before
hòu
behind
zuǒ
left
yòu
right
xià
below
pángbiān
side
wàimiàn
outside
xièxiè
thank you
zàijiàn
goodbye
qǐng
please
bú kèqi
you're welcome
duìbuqǐ
sorry
méi guānxi
never mind; it doesn't matter
huānyíng
welcome
shì
to be
yǒu
to have
kàn
to look, to read
chī
to eat
to drink
to go to
jiào
to be called
lái
to come
zuò 坐
to sit
mǎi
to buy
huà
to paint, to draw
shuōhuà
to speak
wán
to play
xuéxí
to study
shuìjiào
to sleep
qǐchuáng
to get up
dǎ diànhuà
to phone
tīng
to listen
to read
xiě
to write
kāi
to open, to drive ,to start, to prescribe (medicine)
guān
to close
huí
to return
wèn
to ask
zǒu
to go
chuān
to wear
xǐzǎo
to bathe
gěi
to give to, to
zhǎo
to look for
dǒng
to understand
xiào
to laugh
to cry
bāngzhù
to help
ràng
to allow, to let
xiūxi
to rest
yùndòng
to do sports, movement
pǎobù
to go jogging
yóuyǒng
to swim
tī zúqiú
to play football
dǎ lángqiú
to play basketball
chànggē
to sing
tiàowǔ
to dance
wán
to play
shēngbìng
to be sick
chídào
to arrive late
gǎnmào
to catch a cold, to be cold, a cold
mài
to sell
jìn
to enter
chū
to exit
diū
to throw, to lose
shàngwǎng
to surf on internet, internet
做 zuo
to do
to take
guā fēng
to be windy
xià xuě
to snow
sòng
to send
ài
to love
xǐhuan
to like
rènshi
to meet, knowledge
juéde
to think
xiǎng
to want
zhīdào
to know
huì
to be able to - can
yào
to wish
kěyǐ
to be able to,can
néng
to be allowed to, may
hǎo
good
duō
many
big
xiǎo
small
cháng
long
gāo
tall
gāoxìng
happy
lěng
cold
hot
piàoliang
beautiful
hǎochī
delicious
hóng
red
huáng
yellow
green
lán
blue
shǎo
few
bái
white
hēi
black
máng
busy
kuài
fast
màn
slow
yuǎn
far
jìn 近
near
lèi
tired
xīn
new
duì
correct
kě'ài
lovely
bǎo
complete, full
è
hungry
huài
bad, broken
shūfu
comfortable
zháojí
anxious
kuàilè
happy
nán 难
difficult
pàng
afraid
shòu 痩
thin
nán 男
male
female
téng
painful, pain
I
you
he, she
wǒmen
we
zhè
this
zhèr
here
that
nàr
there
where
shéi
who?
shénme
what?
how many?
duǒshao
how much?
nín
polite you
zěnme
how
zěnmeyàng
how are things?
tā 它
it
měi 每
each
wèi shénme
why?
zìjǐ
oneself
one
èr
two
sān
three
four
five
liù
six
seven
eight
jiǔ
nine
shí
ten
liǎng
two
líng
zero
bàn
half
bǎi 百
100
qiān 千
1000
dì-yī
first
MW
suì
years
kuài 快
MW money
zhī 只
MW animals
běn 本
MW books
next
jiàn 件
MW clothes
xiē 些
some, a few
not
hěn
very
also
méiyǒu
there is not, to have not
zhēn
really
dōu
both
bié 别
don't, do not
yìqǐ
together
tài
too, too much
zài 再
again
jiù 就
just, already
zuì 最
most
hái 还
also
dāngrán
of course
hé 和
and
yīnwèi
because
suǒyǐ
therefore
dànshì
but
zài 在
at, in, on
bǐ 比
comparison word
bǎ 把
MW tools, soft command
de
of, from
ma 吗
?
le 了
past particle
ne 呢
how about?
de 得
particle used after a verb
guo 过
indicating a past experience
ba 吧
right? ok?
wèi 喂
hello (by phone)