Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

english

a

nje (nyje joshquese)

an

nje (nyje joshquese)

aeroplane

aeroplan

book

liber

door

dere,porte

goodbye

mir u pafshim

hello

tungjatjeta

orange

portokalle

pen

stelolaps

telephone

telefon

that

ai, ajo

this

ky, kjo

what?

cfare?

what is this

cfare eshte ky (kjo)

what is that

cfare eshte ai (ajo)

and

e, dhe, edhe

lamp

llampe

listener

degjues

match

shkrepse

pencil

lapce

room

dhome

these

keta, keto

those

ata, ato

window

dritare

desk

tryeze

chair

karrige

table

tavoline

bus

autobuz

glass

gote

buzz

mermeritje (blete)

brush

furce

church

kishe

army

ushtri

city

qytet

lady

zonje

clothes

rrobe, veshje

pliers

pinca

mathematics

matematike

trouser

pantallona

scissor

gershere

physics

fizike

stairs

shkalle

ground

toke

handkechief

shami doret

letter

leter

latter

me vone

on

mbi ,permbi ,ne

paper

gazete

pocket

xhep

want

deshiroj,dua

but

por,pervec

cupboard

dollap, bufe

at

ne,te,tek

come in

hyr,hyni

green

e gjelber

over

mbi,permbi

there

atje

thing

gje,send

under

nen,(poshte)

sheep

dele,dhene

deer

dre,drere

salmon

salmon,salmone

species

lloj,lloje

to bi

me ken

its

i saj,e saj te tij te saj

his

i tij ,e tij ,te tij

her

i saj, e saj ,te saj

our

e jona,tanet,tonat

lesson

mesim

their

i tyre, e tyre

lives

jeta

knife

thike

knives

thika

chief

shef

chiefs

shefa

roof

catija

roofs

catite

belief

besim

beliefs

besime

safe

kasafort

safes

kasaforta

staff

staf,personel

staffs

stafe,personel

husewives

shtepiake(shumes)

who

kush,cili,cila,cilet

crisis

krize

crises

kriza

leaves

fletet

thief

vjelles

thievs

vjellesa

shelf

raft

shelves

rafta

wolves

ujq

half

gjysme

halves

gjysma

station

stacion

coat

pallto

tired

e,i lodhur

hard

te forte te ashper

dry

i thaj, i that

kind

te sjellshem

above

mbi, permbi ,lart ,siper

abroad

jasht shtetit

absent

mungoj,mungone

according

ne perputhje me ,ne lidhje me

account

llogari

address

adrese

affair

ceshtje,problem

advance

perparoj, avancoj

afraid

i trembur ,i frikesuar

after

pas,mbas

after all

pas se gjithash

afternoon

pasdite

again

perseri

agree

jam dakort,pajtohem

all

te gjithe

all right

ne rregull

at all

aspak fare

not at all

asgje aspak

allow

lejoj,jap pelqimin

to be allowed to

lejohem te bej

alone

vetem ,i vetem

along

gjate ,pergjate

already

tashme tani

always

gjithmon,gjithnje

angle

kend (ne matematike)

announcer

lajmetar

another

nje tjeter

answer

pergjigje

anthem

himni

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording