hond hoofd - zenuwen

STUDY
PLAY
n lacrimalis ontstaat uit
n opthalmicus V1
n frontalis ontstaat uit
n opthalmicus V1
n nasociliaris ontstaat uit
n opthalmicus V1
n zygomaticus ontstaat uit
n maxillaris V2
n pterygopalatinus ontstaat uit
n maxillaris V2
n infraorbitalis ontstaat uit
n maxillaris V2
n buccalis ontstaat uit
n mandibularis V3
n auriculotemporalis ontstaat uit
n mandibularis V3
n lingualis ontstaat uit
n mandibularis V3
n alveolaris inferior ontstaat uit
n mandibularis V3
n auricularis caudalis ontstaat uit
n facialis VII
n auricularopalpebralis ontstaat uit
n facialis VII
ramus buccalis dorsalis/ ventralis ontstaat uit
n facialis VII
ramus sinus carotici ontstaat uit
n glossopharyngeus IX
n laryngeus cranialis ontstaat ui
n vagus X
n laryngeus recurrens / caudalis ontstaat uit
n vagus X
hoofdfunctie n opthalmicus
sensibel orbita voorhoofd neus
hoofdfunctie n lacrimalis
sensibel traanklier, conjunctiva en huid van bovenste ooglid, laterale ooghoek
hoofdfunctie n frontalis
sensibel huid bovenste ooglid en voorhoofd
hoofdfunctie n sinuum frontalium
sinus frontalis
hoofdfunctie n nasociliaris
sensibel oogbol, neusholte, bovenste en onderste ooglid, mediale ooghoek
hoofdfunctie n maxillaris
sensibel bovenkaak incl tanden
hoofdfunctie n zygomaticus
sensibel huid, slaapgroeve , laterale ooghoek, onderste ooglid
hoofdfunctie n pterygopalatinus
sensibel slijmvlies, neus , recessus maxillaris
hoofdfunctie n infraorbitalis
sensibel bovenlip, neusspiegel , recessus maxillaris
hoofdfunctie n facialis
motorisch mimische spieren
sensibel oor , wangstreek
sensorisch smaak
parasympathisch neus traan en speekselklieren
hoofdfunctie n buccalis
sensibel
parasympathisch wang en lipklieren
hoofdfunctie n auriculotemporalis
sensibel uitwendige gehoorgang, trommelvlies
hoofdfunctie n lingualis
sensibel tong
hoofdfunctie n alveolaris inferior
sensibel kiezen snijtanden en haaktand
hoofdfunctie n mentalis
sensibelkin en onderlip
hoofdfunctie n auricularis caudalis
sensibel nekhuid
motorisch oorspieren
hoofdfunctie n auriculopalpebralis
motorisch m orbicularis oculi
hoofdfunctie ramus auricularis internus
sensibel binnenkant oor
hoofdfunctie ramus sinus carotici
parasympathisch sinus caroticus
hoofdfunctie n laryngeus vranialis
sensibel larynxslijmvlies
motorisch larynxspieren
hoofdfunctie n laryngeus recurrens /caudalis
sensibel+PS trachea
motorisch+sensibel larynxspieren
hoofdfunctie n mandibularis
sensibel onderkaak ( inclusief wangen en tong
motorisch kaakspieren
sensorisch smaak
hoofdfunctie n glossopharyngeus
motorisch pharynx
sensibel tong pharynx middenoor
sensorisch smaak
parasympathisch parotis en sinus caroticus
hoofdfunctie n vagus
motorisch larynx pharynx slokdarm
sensibel oorschelp ingewanden
parasympathisch ingewanden
gevoel sinus frontalis
n sinuum frontalium
gevoel recessus maxillaris
n infraorbitalis
gevoel mediale ooghoek
n infratrochlearis
gevoel laterale ooghoek
n zygomaticus
gevoel cornea
n nasocilliaris
gevoel neusspiegel
n infraorbitalis
gevoel bovenlip
n infraorbitalis
gevoel onderlip
n mentalis
gevoel binnenkant oorschelp
ramus auricularis internus
gevoel tongpunt
n lingualis
gevoel tongwortel
rami linguales van de n glossopharyngeus
gevoel wangslijmvlies
n buccalis
gevoel gehemelteslijmvlies
n palatinusmajor+minor
gevoel keelslijmvlies
ramus phrayngeus van de n glossopharyngeus
gevoel larynxslijmvlies
n laryngeus craniales
m parotidoauricularis
n auricularis caudalis
m orbicularis oculi
n auriculopalpebralis
m orbicularis oris
n facialis VII
m levator nasloabials
n facialis VII
m zygomaticus
n facialis VII
m buccinator
n facialis VII
m caninus
n facialis VII
m temporalis
nn temporalis profundi
m masseter
n massetericus
m digastricus
ramus digastricus n facialis VII
mm pterygoïdei
n pterygoïdeus
keelspieren
ramus pharyngeus via n glossopharyngeus IX
larynxspieren
n laryngeus caudalis van de n vagus X
m cricothyroïdeus
n laryngeus cranialis
tongspieren
rami linguales van de n hypoglossus XII
slokdarm
rami esophageï van de n Vagus X
m trapezius m omotransversarius m cleidocephalicus m strnocephalicus
n accessorius XI