177 terms

Úvod do evoluční biologie - vybrané pojmy

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

O tomto materiálu
Autor: Václav Bočan 2017. Vybrané pojmy z malého Flegra v pořadí, v jakém jsou zmíněny v knize + 3 bonusové. Definice nejsou samovysvětlující, ale spíš na připomenutí - prve si přečtěte knížku. Na test a přezkoušení tyto pojmy po přečtení stačí (ne ze 100 %). * = vznik, vzniká; E = energie; ↓ = málo, malý, menší, nižší, ubývá, klesá; ↑ = hodně, větší, velký, přibývá, roste. Chyby, připomínky a třeba i poděkování prosím adresujte na vaclav.bocan@natur.cuni.cz. Učení zdar! :D
anageneze
proces změn ve vlastnostech druhů, * nových znaků
kladogeneze
odvětvování nových evolučních linií
homologie
sdílení společné formy znaku zděděné od společného předka
homoplázie
sdílený společný znak se vyvinul nezávisle, není zděděn od společného předka
plesiomorfie
původní forma znaku vyskytující se u předka
apomorfie
evolučně odvozená forma znaku
synapomorfie
sdílená evolučně odvozená forma znaku nějaké skupiny
biologická evoluce
evoluce živých org., typické vlastnosti: komplexita, uspořádanost, biodiverzita, účelné (adaptivní) přizpůsobení podmínkám
efekt zdi
komplexita roste, protože na začátku byla minimální → nemohla klesat
pasivní přirozený výběr
mechanismus odstraňující negativní mutace, nezvyšuje ale funkčnost struktur organismu (př. editace RNA)
třídění z hlediska stability
v systému se časem kumulují struktury s ↑ odolností proti zániku, simulováno v modelu Life (šachovnice) či kauffmanovských modelech (booleanovské sítě); nevyžaduje dědičnost (× přirozený výběr)
uspořádanost
míra vnitřní entropie či délka algoritmu, který dokáže popsat daný systém; * samoorganizací (disipace E), přirozeným výběrem a tříděním z hlediska stability
spandrely, pendentivy
plochy mezi překladem a oblouky, resp. sférické trojúhelníky pod kupolí na kvádrové podstavě; adaptivní význam získají až druhotně
disparita
rozmanitost životních forem
účelnost a účelovost
účelné = adaptivní, účelové = směřující k nějakému cíli či stavu, záměrné, úmyslné
princip zakotvení shora
vlastnosti systému jsou determinovány jeho nadsystémem (př. systém květ je ovlivněn nadsystémem rostlina + opylovač)
exaptace
účelná vlastnost, která byla dříve účelnou pro jinou funkci (např. peří nejdřív pro termoregulaci, pak až let)
přirozený výběr
přírodní + pohlavní + rodičovský výběr; na základě nerovnoměrného předávání alel do další generace
podmínky biologické evoluce
systém dostatečně komplexní, s konkurujícími si prvky schopnými reprodukce, proměnlivosti a dědičnosti
inkluzivní fitness
zdatnost jedince + jeho příbuzných, zvyšována altruismem vůči příbuzným
exkluzivní fitness
výlučná zdatnost jedince, bez příbuzných
stochastické/
deterministické
náhodné/nenáhodné; biologické evoluce je spíše stochastická
konzervativní záměny
missense záměna amk, ale podobných vlastností (hydrofobní za hydrofobní atp.)
transverze
záměna purinu (AG) za pyrimidin (CT) či opačně
tranzice
záměna purinu za purin či pyrimidinu za pyrimidin
synonymní mutace
změna nukleotidu nezmění amk (degenerovanost kódu)
Ohnovo pravidlo
chrom. přestavby se málokdy dějí na X (translokace mezi gonosomy a autosomy by interferovaly s určením pohlaví a kompenzací genové dóze)
Robertsonova
translokace
2 akrocentrické chrom. fúzují do 1 metacentrického (často např. myš); šířeno meiotickým drivem → přednostně se šíří translokovaný metacentrický
fluktuační test
důkaz, že mutace jsou necílené (náhodné); paralelní zkumavky z 1 inokula bakterií, poté vysetí na misky s atb. - na každé misce bude počet rezistentních kolonií úplně jiný → rezistence * náhodně ještě před vysetím, ne jako reakce na atb.; modifikace testu (Cairns, cairnsonovské mutace; s inhibitorem růstu) dokazuje, že mutují i nerostoucí populace
replikovací
(replikační) test
důkaz, že mutace * necíleně (náhodně); otisk kolonií na agar bez atb. a s ním - rezistentní bude vždy dvojice otisků s atb. / bez atb., nikdy jen otisk na atb.
cílené mutace
např. povrchový protein Trypanosomy, Borrelia; afinitní zrání B-lymfocytů
překážky lamarckistické evoluce
neexistence zpětného toku informace protein → DNA; weismannovská bariéra; fakt, že genetická informace není plánek (popis struktury), ale spíš návod na ontogenezi
tvrdý výběr
na základě pevného kritéria (např. určitá hmotnost, délka zobáku); lze tomu evolučně utéct, význam při hromadném vymírání (katastrofy)
měkký výběr
dle určité relativní hodnoty v populaci (např. eliminováno 25 % nejpomalejších gazel); evolučně účinnější (nelze tomu utéct)
turbidostat
při ↑ populaci se ↑ úhyn jedinců; r-selekce (např. kořist lovena dravcem) na rychlost množení
chemostat
při ↑ populaci se nedostává zdrojů → ↓ růst; k-selekce (např. dostupnost doupat) na využití zdrojů
náhodný výběr
vede k selekci rychle se množících jedinců
apostatický výběr
frekvenčně závislá regulace alel, hojnější je eliminována (např. dravec a 2 formy kořisti - loví přednostně tu hojnější)
fenomén vzácných samců
frekvenčně závislý pohlavní výběr, samice preferují vzácné formy → postupně se šíří → preference zas jiných vzácných
frekvenčně závislá selekce
př. apostatický výběr, fenomén vzácných samců; pomáhá udržovat polymorfismus (nejsou-li preferovány jen nejhojnější alely); i mezidruhová (dravec a 2 druhy kořisti) → umožní koexistenci více druhů
evolučně stabilní strategie (Smith, Price)
když v populaci převládne, žádná jiná minoritní ji nemůže vytlačit; např. model holubice a jestřába; fixují se znaky s nejvyšší stabilitou, nikoli ty přinášející nejvyšší fitness
stabilizující = centripetální = normalizující výběr
eliminuje jedince s extrémními hodnotami kvantitativního znaku (např. obří a malí)
disruptivní = diverzifikující = centrifugální výběr
eliminuje jedince s průměrnými hodnotami kvantitativního znaku (např. středně velké); např. při 2 různých životních strategiích; může vést až ke speciaci
usměrňující = direktivní výběr
eliminuje jedince s hodnotou znaku na jednom z konců distribuční křivky (např. nejmenší, nejvyšší, s nejkratším zobákem) → druh se mění (např. zvětšuje); z evolučního hlediska jen přechodné působení, dosáhne se nového optima → stabilizující výběr
mezidruhový výběr
= mezidruhová kompetice; evolučně rychlý děj soupeření druhů, vede k eliminaci konkurenčně slabšího bez šance se přizpůsobit; při jen částečném překryvu nik je slabší druh vytlačen do úzké niky → velká specializovanost na ni
individuální výběr
působí na jedince, selekce znaků zvyšující fitness; u řady druhů ani jiný výběr není; hlavní mechanismus fixace komplexních adaptivních znaků
skupinový výběr
působí na samostatné sociální skupiny (stáda, tlupy, hejna); umožní fixaci znaků nevýhodných pro jedince (altruismus) - působení proti individuálnímu, za jistých okolností ale může převážit
pseudoaltruistické chování
u jedinců stejného biologického klonu, není produktem skupinového výběru (např. manipulující motolicová metacerkarie v mravenci)
příbuzenský výběr
altruistická pomoc blízce příbuzným jedincům; dle inkluzivní fitness jedince; podobá se víc individuálnímu než skupinovému
reciproční altruismus
altruistické chování jedince, které bude v budoucnu oplaceno; není pravým altruismem (lze fixovat i individuálním výběrem)
druhový výběr
soupeření vyšších taxonů o to, který bude více speciovat a méně extingovat (např. ↓ schopnost disperze, sexuální rozmnožování)
hypotéza Gaia
celá biosféra je superorganismus aktivně udržující homeostázu (silná verze); cykly na Zemi jsou úzce propojeny a ovlivněny činností organismů (slabá verze)
dědivost u pohlavních organismů
značně snížena - šance na přenos je 50 %, dědivost fenotypu ještě nižší - jiný genetický kontext (epistatické reakce) → jiný fenotyp
teorie sobeckého genu (Hamilton, Dawkins)
= model vnitrolokusové mezialelické selekce; objektem biologické evoluce (subjektem přirozeného výběru) jsou (sobecké) alely jednotlivých genů
model modrovousů (Smith)
model šíření sobecké alely; např. na Y chrom., otec zabije své dcery → ↓ fitness, ale jeho synové mají fitness zvýšenou (víc potravy bez sester) a alelu roznáší dál
genetická homeostáze
při selekci na určitý znak se přestane fenotyp po čase dál měnit, vyrovná se přirozený a umělý výběr; po pominutí se rychle vrací zpět; kvůli pleiotropním negat. účinkům genů daného znaku
teorie zamrzlé plasticity
kruh pozitivní zpětné vazby, kdy roste polymorfismus druhu, alely se ocitají ve stéle jiném kontextu → pokaždé jiný fenotyp → alely se nemohou fixovat → ↑ polymorfismus → nemožnost reagovat na změny → časem vyhynutí; punktuacionalismus evoluce (anageneze jen těsně po speciaci)
genetický drift (posun)
náhodné změny frekvencí jednotlivých alel v genofondu populace bez ohledu na selekční koeficienty; v konečně velké populaci vede k fixaci; omezen při migraci
Wahlundův efekt
v izolovaných subpopulacích se fixují různé alely genu, pro celou populaci už neplatí H.-W. rovnováha - ubývá heterozygotů
polymorfismus 2. typu
ztracen při dlouhém bottle-necku → ↓ mikroevoluční potenciál; vytvářen disruptivním + heterozygoty preferujícím + frekvenčně závislým výběrem; více alel s rel. vysokou frekvencí; významnější než pol. 1. typu
bottle-neck efekt
krátkodobý pokles početnosti populace; snížení polymorfismu 1. typu (hl. (téměř) neutrální vzácné mutace); problém až dlouhodobě (↓ polymorfismu 2. typu)
Haldaneovo síto
znevýhodnění pozitivních recesivních mutací - musí nejprve * reces. homozygot, aby se projevila a působil přirozený výběr
efektivní velikost populace
velikost ideální panmiktické populace, v níž běží genetické procesy (př. drift) stejně rychle jako v populaci studované; ovlivněna poměrem pohlaví, rozptylem počtu potomků, kolísání velikosti populace
genetický draft (svezení se, hitchhiking)
proces fixace/eliminace mutace kvůli její genetické vazbě na mutaci selekčně významnou
selekce na pozadí (background selection)
odstranění mutací z genofondu kvůli blízkosti nově vzniklé negativní mutace - eliminovány spolu s ní; hlavně ve velké populaci
selekční vymetení (selective sweep)
snížení polymorfismu v populaci kolem lokusu nově fixované pozitivní mutace
evoluční tahy (drives)
procesy vyplývající z biochemické podstaty molekul dědičné informace, ovlivňují evoluci biologické informace
mutační tah (mutation bias)
proces přednostního * určitých typů mutací (dle pozice, okolních nukleotidů...)
reparační tah (reparation drive)
proces přednostního generování určitých druhů chyb (mutací) při opravách DNA; částečně kompenzuje mutační tah (např. metCG →TG → oprava zpět na CG)
izochory
úseky DNA (asi 0,2-1,3 Mbp) lišící se zastoupením GC u teplokrevných obratlovců (málo GC - Light, L-izochory; hodně GC - Heavy, H-izochory, 35-50 % genomu savců a ptáků)
genetická komplexita, C-value
zjednodušeně množství DNA přepočtené na haploidní genom
paradox C-hodnoty / genetické komplexity
velikosti genomů nekorelují s počtem genů ani s komplexitou organismů; částečně vysvětleno např. náchylností k polyploidizaci, přednostní inzerce/delece a jejich délky u různých druhů
molekulární tah (molecular drive)
procesy ovlivňující šíření repetitivních úseků DNA; působí u mnoha jedinců v populaci zároveň; fixují se i alely bez projevu, ale nenáhodně (× drift; úseky schopné se dobře šířit po genomu např. genovou konverzí = sobecká DNA); v začátku života se uplatňoval asi více než dnes
synchronizovaná evoluce (synchronized, concerted, coincidental evolution)
změny vyvolané molekulárním tahem postihují mnoho jedinců v populaci zároveň
sobecká DNA
nekódující sekvence, asi bez významu, šíří se molekulárním tahem (genová konverze, transpozice, nerovnoměrný crossing-over, sklouznutí templátu)
ultrasobecký gen (alela)
pro zvýšení šance svého přenosu do další generace snižuje fitness svého nositele (např. model modrovousů)
genová konverze
přepsání jedné alely podle sekvence jiné alely
transpozice
přesun sekvence DNA v genomu (se zmnožením či bez něj), např. šíření sobecké DNA
meiotický tah
proces nerovnoměrného předávání genů do gamet kvůli nerovnoměrnému předávání chromozomů (co jde do oocytu a co do pólového tělíska); někdy i v mitóze před meiózou či po ní
SD-systém (segregation distortion), t-haplotyp
u Drosophily/myši; meiotický tah při spermiogenezi, normální alela je donucena zničit po rozdělení svou gametu
B-chromozomy, nadpočetné chromozomy
sobecké, bez funkce, udržují se meiotickým tahem (s ↑ pravděpodobností budou v oocytu, ne v pólovém tělísku)
dem
nejmenší populační skupina; příslušníci demu se přednostně množí mezi sebou
efekt malého světa (small-world network)
stačí málo migrantů na velké vzdálenosti, aby se systém choval jako s prvky interagujícími i na dálku
Rapoportovo pravidlo
areály tropických druhů jsou menší než u druhů vyšších zeměpisných šířek
monomorfní gen
v populaci má pouze 1 alelu; lze je odhalit a studovat až novými metodami
polymorfismus 1. typu
v populaci 1 dominující alela a hodně vzácných - udržovány rovnováhou mutačního a selekčního tlaku; evolučně a ekologicky méně významný než pol. 2. typu
mutační tlak
opakovaný nových alel mutací → → * polymorfismus 1. typu
superdominance
stav, kdy má heterozygot znak vyvinut více než homozygoti
vyvážený (balanced) polymorfismus
je udržován selekcí ve prospěch heterozygotů; nastolí se rovnováha frekvencí alel; souvislost s heterózním efektem
cyklická selekce
možný zdroj polymorfismu v populaci (pro udržení ale nestačí); opakované vystavení populace protichůdným selekčním tlakům
epistatické interakce
ovlivnění projevu alely jinými alelami v genomu; napomáhají udržování polymorfismu (spolu s genovou vazbou)
amfimixie, amfimixis
střídání meiozy a obnovení diploidie zygoty syngamií (splynutí dvou gamet různých jedinců - např. člověk)
automixie, automixis
střídání meiozy a obnovení diploidie zygoty splynutím gamet stejného jedince
apomixie, apomixis
tvorba neredukovaného zárodku
dvojnásobná ekologická cena sexu/samců
samci se přímo nemnoží, investice do nich je „zbytečná"; neplatí u hermafroditů, jednob. org. s isogametami, při biparentální péči
dvojnásobná genetická cena sexu/meiozy
samice při sexu ředí své předávané alely na polovinu; neplatí pro samotnou alelu pohlavnosti - musí ji mít oba rodiče, tudíž v potomcích bude stejně ve dvou kopiích
segregační a rekombinační zátěž
při pohl. množení se rozpadají osvědčené genotypy rodičů a * nové nevyzkoušené genotypy potomků
Alliho (Aleeho) efekt
u pohl. org. existuje prahová hodnota hustoty populace, pod kterou druh vymře (jedinci se nenajdou, neubrání hnízdiště před predátorem...)
model božích mlýnů
asexuální mutanti mají zpočátku dvojnásobnou fitness, ale než vytěsní sexuály, ti díky mikroevoluční plasticitě vytlačí je
model životem kypícího břehu (tangled bank hypothesis)
polymorfismus potomstva sexuálního druhu rozšiřuje ekologickou valenci → výhoda oproti asexuálům
model sysifovských genotypů = hypotéza elit
vzácně * extrémně úspěšný genotyp (elita) → masivní množení; ale v další generaci se musí genotyp ustanovit znovu; platí hlavně pro nemarkovské a pohlavní druhy
nemarkovské druhy
počet jedinců v populaci nemusí záviset na minulé generaci (např. 1 jedinec dokáže obnovit celou populaci); je pro ně výhodná sexualita (* sisyfovských genotypů), evoluční pastí se pak mohla udržet při změně na markovské druhy
biologický druh, biospecies
reprodukčně izolovaná skupina populací, jejichž členové se mezi sebou mohou pohlavně rozmnožovat
Müllerova rohatka (ratchet)
postupné kumulování mírně negativních mutací v genomu; lze je odstraňovat pohlavním množením
komplementace genomů a reaktivace virů
v genomu virů se hromadí mutace, mají-li segmentovaný genom, mohou se do virionu poskládat nepoškozené segmenty → reaktivace poškozeného viru
reparační model
nepotvrzený; přímá reparace mutací při pohlavním množení (nejen jejich odstraňování selekcí) → zastavení M. rohatky
korekce mutací u asexuálů
po mnoha nepohl. množeních se linie rozmnoží pohlavně, tím umožní opravu nahromaděných mutací a zas je nepohl.
Hayflickův limit
limit mitotických dělení kvůli mutacím či zkrácení telomer; u lidských fibroblastů asi 50-60
model vlastního pokoje (ostrých loktů, elbow room hypothesis)
jsou-li sexuální potomci různorodí, méně si vzájemně v dospělosti konkurují (odlišné niky)
model loterie (lottery model, best man model)
v heterogenním prostředí je zvýhodněn sexuální druh, polymorfní potomci dokáží obsadit více heterogenních mikrostanovišť než nepohl. druh s homogenními potomky
model negativní dědičné zdatnosti (aplikace principu Červené královny)
parazit bývá v další generaci nejlépe adaptován na jedince imunní vůči předchozí generaci → potomkům se vyplatí být jiný než rodiče
princip Červené královny (Red Queen model)
koevoluční závody ve zbrojení - vzájemné adaptace druhů (parazit/hostitel, kořist/predátor...) na adaptace druhého
evoluční past diploidity a pohlavního množení
pohlavní anebo diploidní org. kumulují recesivní letální mutace → přechod zpět je nemožný
evoluční past imprintingu (genomového vtisku)
alely otce a matky v zygotě mají protichůdné zájmy a mohou působit opačně (např. velikost); při přechodu na nepohl. množení (automixii) by se ontogeneze disregulovala
F-plazmid
u bakterií kóduje sexuální pilus; původně možná infekční agens šířící se pomocí konjugace
killer faktor
u kvasinek, sobecký element, kóduje toxin a protein rezistence; zabíjí kvasinky, které ho nemají
gen-psanec (outlaw)
mimojaderné alely (např. v mt) šířící se na úkor jiných alel (jejich likvidací např.); problémy u pohlavních 1buněčných; potlačeny při * mikrogamet (nepředávají organely)
hypotéza skryté volby
samice dokáže po kopulaci dodatečně ovlivnit výběr samce, jehož spermie oplodní vajíčko (př. dle genů MHC)
hypotéza arény
samice kopuluje s mnoha samci, spermie soupeří o oplodnění vajíčka (kvalitní samec = hodně kvalitních spermií); pojistka proti neplodným samcům
primární pohlavní index
poměr ♂ a ♀ zygot těsně po oplození; vychýlen ve prospěch pohlaví, které je častěji potraceno
sekundární pohlavní index
poměr pohlaví po narození, velmi často 1:1 (→ ↑ efektivní velikost populace, maximální počet možných heterosexuálních dvojic → efektivnější rekombinace)
terciární pohlavní index
poměr pohlaví v dospělosti, často vychýlen ve prospěch samic kvůli nižší mortalitě
Shawův-Mohlerův princip
vysvětlení poměru pohlaví individuálním výběrem; je výhodnější produkovat víc to pohlaví, kterého je méně → rovnováha je v poměru 1:1
lokální kompetice o pohlavní partnery (local mate competition)
rozmnožování mezi blízce příbuznými jedinci; vyplatí se rodit víc samic a jednoho samce (oplodní sestry) → snížení dvojnásobné ceny samců
lokální kompetice o vzácné zdroje (local resource competiton)
příbuzní jedinci na lokalitě kompetují o zdroj; pokud samci migrují, je výhodnější dělat je
Triversův-Willardův model
popis chování org. za situace, kdy lze odhadnout, které pohlaví potomků bude mít větší fitness (př. (ne)oplodněním vajíčka u haplodiploidních Hymenopter)
evoluční lacinost samců
samců stačí jen pár; evoluce na nich testuje, ♂ mají ↑ vnitrodruhovou variabilitu a ↑ mortalitu už od oplození, ♀ jsou konzervativní osvědčené činitele
hra na línějšího rodiče
zápas ♂ a ♀ o to, kdo do mláďat investuje méně energie; ♀ má méně výhodnou počáteční pozici, zároveň ale běží i vnitropohlavní kompetice
hra na trumberu/frajera/„nebude ta, bude jiná"
v rámci hry na línějšího rodiče u ♂; soutěž o nejtrpělivějšího (investuje do potomků hodně E); riskování vložené E před kopulací a opuštění ♀; hledání ♀, kterým stačí nejméně E
hypotéza sexy synů
♀ preferuje atraktivního ♂ (př. dle sekund. pohl. znaků), který sice nepomáhá, ale jeho synové budou taky sexy a dobře se rozmnoží
efekt Bruceové
při změně partnera březí samice dojde k potratu (např. u myši a jiných hlodavců)
Batemanův gradient
směrnice přímky závislosti počtu partnerů a počtu potomků; pohlaví se strmějším gradientem je intenzivněji předmětem pohlavního výběru (většinou samci)
autoelexe (evoluční výtah); Fisher
při * preference sekundárního pohlavního znaku se šíří alely pro tento znak i alely pro preferenci tohoto znaku u samic
smyslový tah (sensory bias, sensory exploitation)
nestejná citlivost smyslů ke všem druhům podnětů při pohlavním výběru
handicapová hypotéza
samci s nevýhodnými sekundárními (či jiným handicapem, př. zranění) znaky jsou preferováni, jejich přežití značí jinak kvalitní genotyp
tokaništní/lek paradox
při leku se páří jen nejlepší samci → po čase se eliminuje variabilita v příslušných lokusech, budou jen skvělí samci → samice si přestanou vybírat; lek ale existuje dlouhodobě
fluktuační asymetrie
není genetická, nesystematický charakter (u někoho levá/pravá/žádná); důsledek poruch v ontogenezi
hypotéza imunokompetenčního handicapu
samci s více testosteronem mají nápadnější sekund. pohl. znaky, ale i slabší imunitu → víc parazitovaní → nefalšovatelný signál o jejich kvalitě (přežili ↓ imunitu)
fyletická speciace
druh se jako celek mění anagenezí v druh jiný; zánik starších druhů = pseudoextinkce; sekvence druhů = chronospecies; biodiverzita v daný okamžik se nemění
štěpná speciace
mateřský druh se rozpadá na dva či více druhů dceřiných (dále se vyvíjejí anageneticky samostatně)
postupné speciace
trvají dlouho (např. obvyklá alopatrická speciace)
okamžitá speciace
jednorázová událost (např. polyploidizace, extinkční speciace - vymření přechodných populací mezi krajními populacemi, které se příliš liší)
prstencové druhy (ring species)
např. kalifornští mloci; areál je kolem nějaké geogerafické překážky či kolem Země, v místě setkání jsou populace tak odlišné, že tvoří samostatné druhy
mikroalopatrie
populace jsou geograficky na stejném území, ale reálně se nepotkávají (např. parazit přeskočí na nového hostitele)
vikariantní (dichopatrická) speciace
alopatrická speciace, populace je rozdělena na dvě přibližně stejně velké
peripatrická speciace
alopatrická speciace, z populace se vyštěpí malá oddělená populace (např. při pulzaci areálu); fenotyp se může velmi lišit kvůli efektu zakladatele
model posunující se rovnováhy (shifting balance model); Wright
při poklesu početnosti se druh vlivem driftu dostane do údolí adaptivní krajiny, při dalším nárůstu může obsadit jiná okolní maxima než předtím
model Dobzhanského a Müllera
evoluční vznik genové nekompatibility - při rozdělení druhu na dva se v obou z nich hromadí nové alely, které nejsou kompatibilní s alelami druhého druhu → postzygotická bariéra
hybridní rozpad
situace, kdy se F1 hybrid kříží s dalším hybridem či původním rodičovským druhem → v F2 jsou někt. páry chrom. oba od jednoho či druhého druhu → nekompatibilita
Haldaneovo pravidlo
při mezidruhové hybridizaci je více poškozeno heterogametické pohlaví (♂ u typu Drosophila XY, ♀ u typu Abraxas ZW)
hypotéza dominance
za větší citlivost heterogametického pohlaví jsou odpovědné interakce genů autosomů a X; průměrná dominance negativních vlivů je menší než 0,5
hypotéza větší robusticity oogeneze
spermiogeneze je citlivější k poruchám než oogeneze, např. kvůli vícero dělení
model posílení reprodukčních bariér (model posílení)
jsou preferováni mutanti nemnožící se s postzygoticky nekompatibilními jedinci → * prezygotických bariér
chromozomová speciace
chrom. mutace vytvoří karyotyp zcela či částečně nekompatibilní s původním karyotypem
stazipatrická speciace
speciace málo pohyblivých druhů, tvorba komplexu sousedících, geograficky oddělených, fenotypově často podobných druhů
chromozomové rasy
karyotypové varianty v populaci, s normální fitness, vzájemně kompatibilní (nejsou-li → * reprodukčních bariér)
hybridogeneze
hybridi vznikající neustálou hybridizací fungují jako nový druh (např. skokan skřehotavý × s. krátkonohý → s. zelený)
kleptospecies
např. skokan zelený; krade gamety a část niky s. krákonohému (s. zelený má v germ. linii jen buňky s. skřehotavého - ten z toho těží)
synklepton
souhrn kleptospecie a jejích rodičovských druhů (např. skokan zelený, skřehotavý a krátkonohý)
Signorův-Lippsův efekt
u málo hojných druhů nekoreluje nejmladší (resp. nejstarší) nalezená fosílie s dobou zániku (resp. vzniku) druhu
model pěšáka v poli
kdyby druhy vymíraly náhodně, při vymření 90 % druhů by vymřelo jen asi 35 % rodů o deseti druzích
vymírání velké pětky
na konci ordoviku, v pozdním devonu, na konci permu, triasu a křídy
iridiová anomálie
vrstva sedimentů s daleko ↑ obsahem iridia, než je na Zemi běžné; doklad impaktu kosmického tělesa
mocninový zákon
platí např. pro rozdělení četnosti disturbancí různé intenzity; při vynesení log četnosti proti log síly disturbance dostaneme přímku
lazarské druhy
druhy na čas vymizelé ze záznamu (př. setrvávání v refugiích a pak znovu rozšíření)
death clade walking (procházka mrtvého muže)
taxony přežívají velké vymírání, ale po jeho skončení samy vymírají
efekt pána hory
taxon obsadivší niku jako první je jen těžce nahrazen jiným taxonem, třeba i lépe adaptovaným
emergentní vlastnosi
nositelem je celý druh nebo populace, ne jedinci; např. populační hustota, polymorfismus atp.; mohou ovlivňovat pravděpodobnost speciací/extinkcí
horo/brady/tachytelní evoluce
evoluce normální/snížené/zvýšené rychlosti
saltacionistická evoluce
předpokládá existenci typostrofických saltací - náhlé velké změny fenotypu (tedy makromutace, * tzv. hopeful monster)
punktuacionalistická evoluce
druh se vyvíjí jen krátce po svém vzniku (ale běžnou rychlostí bez saltací); krátké období vývoje → není v paleozáznamu
Copeho pravidlo
postupný evoluční trend zvětšování tělesných rozměrů v téže linii
Willistonovo pravidlo
postupný evoluční trend zmenšování počtu tělních článků a jejich vzájemná diferenciace v téže evoluční linii
Hill-Robertsonův efekt
při selekci dvou a více pozitivních/negativních alel v lokusech ve vazbě je účinnost selekce (rychlost fixace) snížena
Emeryho pravidlo
sociálněparazitický druh bývá nejčastěji nejpříbuznější taxon k parazitovanému
heterochronie
změny v průběhu ontogeneze (mezidruhové) - vývin něčeho začíná/končí dříve/později, trvá déle...