12 terms

HSK2 Lec01 Huecos

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

"(Běijīng)
北京"
"(Jiǔyuè qù [ ] lǚyóu zuì hǎo.)
九月去 [ ] 旅游最好。"
"(jǐ)
几"
"(Nǐde xiǎomāo [ ] suì le?)
你的小猫 [ ] 岁了?"
"(nǐde)
你的"
"(Zhè gè yǐzi shì [ ] ma?)
这个椅子是 [ ] 吗?"
"(yùndòng)
运动"
"(Wǒ zuì xǐhuān de [ ] shì zú qiú.)
我最喜欢的 [ ] 是足球。"
"(shénme)
什么时候"
"(Nǐ [ ] shíhòu qù kàn diànyǐng?)
你 [ ] 去看电影?"
"(yìqǐ)
一起"
"(Xiàwǔ [ ] yìqǐ qù tī zú qiú ba!)
下午我们 [ ] 去踢足球吧!"
"(zuì)
最"
"(Nǐ [ ] xǐhuān shénme yùndòng?)
你 [ ] 喜欢什么运动?"
"(huílái)
回来"
"(Nǐ míngtiān jǐ diǎn néng [ ]?)
你明天几点能 [ ] ?"
"(xuéxí)
学习"
"(Dà Wèi yào [ ] Hànyǔ.)
大卫要 [ ] 汉语。"
"(nǎr)
哪儿"
"(Huā huā zài [ ]?)
花花在 [ ] ?"
"(nà)
那"
"(Nǐ xiǎng qù [ ] gè shāngdiàn mǎi yīfu ma?)
你想去 [ ] 个商店买衣服吗?"
"(yǎnjing)
眼睛"
"(Tāde [ ] zuì piàoliang.)
它的 [ ] 最漂亮。"