NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. to take stock of
 2. well-stocked
 3. to be on display
 4. stale
 5. to set out
 1. a felbecsül, áttekint
 2. b jól ellátott
 3. c ki van téve
 4. d nekiindul, elindul
 5. e
  állott, másnapos

5 Multiple choice questions


 1. blokk

 2. piac

 3. leviszi az árát

 4. bódé

 5. pénztárgép

5 True/False questions

 1. range of goods
  áruskála

        

 2. tor un a shopüzletet vezet, fenntart

        

 3. attentivefigyelmes

        

 4. to label
  tubus

        

 5. tidilyrendesen, szépen