NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. head of lettuce
 2. stale
 3. tor un a shop
 4. well-stocked
 5. to bargain
 1. a
  állott, másnapos
 2. b
  alkudni
 3. c
  fej saláta
 4. d jól ellátott
 5. e üzletet vezet, fenntart

5 Multiple choice questions


 1. mesterséges táp

 2. piac

 3. pénztárgép

 4. egy fedél alatt

 5. szépen becsomagolt

5 True/False questions

 1. design
  konstrukció, terv

        

 2. window-shopping
  kirakat nézegetés

        

 3. tor un itno difficultynehézségbe ütközik

        

 4. to be in seasonki van téve

        

 5. receipt
  konstrukció, terv

        

Create Set