NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. joint
 2. attentive
 3. tor un itno difficulty
 4. assortment
 5. stand
 1. a
  választék
 2. b
  stand, árusító pult
 3. c nehézségbe ütközik
 4. d figyelmes
 5. e
  darab húspacket - zacskó

5 Multiple choice questions

 1. kielégíti valaki igényeit

 2. konstrukció, terv

 3. címkével ellát

 4. nagy mennyiség

 5. piac

5 True/False questions

 1. pay/cash desk
  pénztáros

        

 2. range of goods
  egy fedél alatt

        

 3. department store
  választék

        

 4. cashier
  pénztáros

        

 5. under one roof
  egy fedél alatt

        

Create Set