NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. tor un a shop
 2. free-range hen
 3. to be on display
 4. to think over
 5. head of lettuce
 1. a
  háztájiban nevelt tyúk
 2. b üzletet vezet, fenntart
 3. c
  fej saláta
 4. d ki van téve
 5. e meggondol

5 Multiple choice questions

 1. ellátmány, árukészlet

 2. leviszi az árát

 3. kiszolgál

 4. pénztárgép

 5. cukrászüzlet

5 True/False questions

 1. artificial feedfigyelmes

        

 2. tor un itno difficultynehézségbe ütközik

        

 3. department store
  piac

        

 4. attentivefigyelmes

        

 5. to look after one's needskielégíti valaki igényeit