NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. bleiser; jakk
 2. peaaegu
 3. jahe; külmavõitu; vilu
 4. miniseelik
 5. käis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega
 6. põlvini ulatuva pikkusega

6 True/False questions

 1. essentialoluline; olulise tähtsusega

        

 2. badge(rinna)märk

        

 3. notes; take notespäevituma

        

 4. neatkorralik; puhas; kena

        

 5. get sunburntpäevituma

        

 6. topickorralik; puhas; kena