NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. peaaegu
 2. päikesepõletust saama
 3. päevituma
 4. (rinna)märk
 5. oluline; olulise tähtsusega
 6. vaba; sundimatu

6 True/False questions

 1. for examplenäiteks

        

 2. neatkorralik; puhas; kena

        

 3. miniskirtminiseelik

        

 4. a couple of timespaar korda

        

 5. blazer(rinna)märk

        

 6. item; items of clothingese; üksus; ühik; riietusesemed