NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. ühine
 2. vaba; sundimatu
 3. märkmed; märkmeid tegema
 4. käis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega
 5. bleiser; jakk
 6. näiteks

6 True/False questions

 1. knee-lengthkorralik; puhas; kena

        

 2. nearlypeaaegu

        

 3. get sunburntpäevituma

        

 4. topic(rinna)märk

        

 5. neatpeaaegu

        

 6. miniskirtkorralik; puhas; kena