NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. (rinna)märk
 2. põlvini ulatuva pikkusega
 3. ese; üksus; ühik; riietusesemed
 4. paar korda
 5. miniseelik
 6. vaba; sundimatu

6 True/False questions

 1. notes; take notespäevituma

        

 2. neatpeaaegu

        

 3. sleeve; long-sleeved; short-sleevedmärkmed; märkmeid tegema

        

 4. nearlykorralik; puhas; kena

        

 5. get suntannedpäikesepõletust saama

        

 6. topic(rinna)märk