12 terms

HSK2 Lec03 Huecos

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

"(zài)
在"
"(Bàba [ ] qiánbiān, māma zài hòubiān.)
爸爸 [ ] 前边,妈妈在后边。"
"(nǐ de)
你的"
"(Zhè kuài shǒubiǎo shì [ ] ma?)
这块手表是 [ ] 吗?"
"(bàozhǐ)
报纸"
"(Zhè shì jīntiān zǎoshang de [ ] ma?)
这是今天早上的 [ ] 吗?"
"(sòng)
送"
"([ ] bàozhǐ de méi lái, sòng niúnǎi de lái le.)
[ ] 报纸的没来,送牛奶的来了。"
"(kàn yīxià)
看一下"
"(Wǒ [ ] shì shéi lái le?)
我 [ ] 是谁来了?"
"(kànjiàn)
看见"
"(Nǐ [ ] wǒde bēizi le ma?)
你 [ ] 我的杯子了吗?"
"(hóngsè de)
红色的"
"(Zuǒbian nà gè [ ] shì wǒde.)
左边那个 [ ] 是我的。"
"(yánsè)
颜色"
"(Fěnsè shì wǒ nǚ'ér zuì xǐhuān de [ ].)
粉色是我女儿最喜欢的 [ ] 。"
"(shéi)
谁"
"(Zhè shì [ ] de fángjiān?)
这是 [ ] 的房间?"
"(zhēn)
真"
"(Nǐ nǚ'ér de fángjiān [ ] piàoliang.)
你女儿的房间 [ ] 漂亮。"
"(běn)
本"
"(Zhè [ ] shū búshì wǒde.)
这 [ ] 书不是我的。"
"(yīxià)
一下"
"(Nǐ qù xiūxi [ ] ba!)
你去休息 [ ] 吧!"