Get a hint
"(Gōngzuò shì shéi bāng nǐ jièshào de?)
工作是谁帮你介绍的?
(Shì Zhāng lǎoshī bāng wǒ jièshào de.)
是张老师帮我介绍的。"
Click the card to flip