Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Pabalat

karaniwan makikita ang naglimbag, awtor, pamagat ng aklat at guhit ng aklat

Pahina ng Pamagat

carbon copy ng pabalat

Karapatang Sipi

impormasyon sa paglilimbag

Paunang Salita

mensahe ng awtor sa mambabasa

Panimula

paunang pagbati ng awtor

Dedikasyon

nakalagay kung para kanino ang aklat

talaan ng nilalaman

nakalagay ang paksa at pahina at nakahati sa mga kabanata

katawan ng aklat

binubuo ng aklat na may paksa pagsasagutan atbp.

glosari

talahuluganan

indeks

pa-alpabeto na talatuntunan

apendiks

dagdag impormasyon

bibliograpi

talasanggunian

tala

bakanteng pahina

Pinagyamang Pluma 6 Wika at Pagbasa Para Sa Elementarya

pamagat

Phoenix Publishing House

naglimbag

Emily V. Marasigan

awtor

Alma M. Dayag

koordineytor

Panulat

ibig sabihin ng pamagat ng aklat Pluma 6

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording