18 terms

Bahagi ng Aklat

STUDY
PLAY
Pabalat
karaniwan makikita ang naglimbag, awtor, pamagat ng aklat at guhit ng aklat
Pahina ng Pamagat
carbon copy ng pabalat
Karapatang Sipi
impormasyon sa paglilimbag
Paunang Salita
mensahe ng awtor sa mambabasa
Panimula
paunang pagbati ng awtor
Dedikasyon
nakalagay kung para kanino ang aklat
talaan ng nilalaman
nakalagay ang paksa at pahina at nakahati sa mga kabanata
katawan ng aklat
binubuo ng aklat na may paksa pagsasagutan atbp.
glosari
talahuluganan
indeks
pa-alpabeto na talatuntunan
apendiks
dagdag impormasyon
bibliograpi
talasanggunian
tala
bakanteng pahina
Pinagyamang Pluma 6 Wika at Pagbasa Para Sa Elementarya
pamagat
Phoenix Publishing House
naglimbag
Emily V. Marasigan
awtor
Alma M. Dayag
koordineytor
Panulat
ibig sabihin ng pamagat ng aklat Pluma 6