Try the fastest way to create flashcards

Inimõigused ja kodanikuvabadused

Get a hint
Mis on inimõigused?
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)
Mis on inimõigused?
Õigused, mis on iga inimese põhiõigused.
Mida tähendab inimõiguste universaalsus?
Et inimõigused kehtivad kõigile inimestele ja valdkondadele.
Millal ja kelle poolt võeti vastu Inimõiguste Deklaratsioon?
1948 ÜRO
Inimõigusi kaitsevad seadused:
1) Riigi põhiseadus
2) Euroopa sotsiaalharta
3) EL põhiõiguste harta
4) Euroopa inimõiguste konventsioon
Inimõigused jagunevad:
1. Põhiõigused
2. Poliitilised õigused
3. Sotsiaalsed ja majanduslikud õigused
4. Kultuurilised õigused
Mis on põhiõigused? (5)
1. Õigus elule
2. Õigus vabadusele, võrdsusele ja isikupuutumatusele
3. Õigus korrakohasele õigusemõistmisele
4. Õigus kaitsele alandava ja julma kohtlemise eest
5. Õigus perekonnale ja eraelule
Nimeta kultuurilisi õigusi
1. Õigus haridusele ja kultuurile
2. Õigus rahvuskultuuri ja -keele säilitamisele
3. Õigus teabele
Nimeta poliitilisi õigusi ja vabadusi
1. Õigus rahvusele ja kodakondsusele
2. Usu- ja mõttevabadus
3. Sõnavabadus
4. Liikumisõigus
5. Hääleõigus
Sotsiaal-ja majanduslikud õigused
1. Õigus tööle ja puhkusele
2. Õigus kvaliteetsele toidule ning joogiveele
3. Õigus inimväärsele elatustasemele
4. Õigus sotsiaalsele kindlustatusele
5. Õigus tervise kaitsele ja arstiabile
Lapse õiguste konventsioon..
1989 ÜRO
4 Lapse õiguste konventsiooni põhimõtet
1) Igal lapsel on õigus osalemisele
2) Tegutseda lapse huvidest lähtuvalt
3) Diskrimineerimine ei ole lubatud
4) Igal lapsel on õigus elule ja arengule
3 erinevat aktuaalset inimõiguste rikkumist
1) Tööorjus
2) Inimkaubandus
3) Seksikaubandus