NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. place ... under a state of siege
 2. sniper
 3. civilian
 4. cannonade
 5. defeat
 1. a ágyútűz
 2. b orvlövész
 3. c megver/vereség
  (A beat B.)
 4. d civil
 5. e ostrom állapotot idéz elő

5 Multiple choice questions

 1. menekült
 2. kard
 3. forradalom
 4. sérülés/megsérül (főként fegyver által)
 5. fegyverszünet

5 True/False questions

 1. lootíj

        

 2. overthrownyílvessző

        

 3. ally (yourself) (with sy)ostrom alá von

        

 4. troopcsapat (katonai)

        

 5. declarehivatalos bejelentés
  (declare war on sy)

        

Create Set