NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. treaty
 2. siege
 3. cannon
 4. cease
 5. advance
 1. a előrenyomulás/előrenyomul
 2. b ostrom
 3. c egyezmény
  (sign a peace ~)
 4. d megszűnik/megszüntet
 5. e ágyú

5 Multiple choice questions

 1. megadás/megadja magát
 2. civil
 3. ostrom állapotot idéz elő
 4. lövedék
 5. ágyútűz

5 True/False questions

 1. break outkezdődik
  (Fighting broke out between A and B.)

        

 2. overthrownyílvessző

        

 3. ceasefirefegyverszünet

        

 4. withdrawsérülés/megsérül (főként fegyver által)

        

 5. survivororvlövész