NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. ally (yourself) (with sy)
 2. cease
 3. wound
 4. cannon
 5. defeat
 1. a ágyú
 2. b sérülés/megsérül (főként fegyver által)
 3. c megver/vereség
  (A beat B.)
 4. d megszűnik/megszüntet
 5. e szövetséges, szövetkezik

5 Multiple choice questions

 1. lándzsa
 2. fegyverszünet
 3. lövedék, rakéta
 4. előrenyomulás/előrenyomul
 5. egyezmény
  (sign a peace ~)

5 True/False questions

 1. siege of TroyTroja ostroma

        

 2. civiliancivil

        

 3. swordkard

        

 4. hostageostrom

        

 5. surrendermegadás/megadja magát

        

Create Set