NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. surrender
 2. civil war
 3. shell
 4. ceasefire
 5. defeat
 1. a fegyverszünet
 2. b megver/vereség
  (A beat B.)
 3. c megadás/megadja magát
 4. d polgár háború
 5. e lövedék/lő

5 Multiple choice questions

 1. szövetséges, szövetkezik
 2. a sérültek
 3. kard
 4. visszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)
 5. ágyú

5 True/False questions

 1. blow upfelrobbant
  (make sg explode)

        

 2. overthrownyílvessző

        

 3. retreategyezmény
  (sign a peace ~)

        

 4. machine guncivil

        

 5. cannonballágyúgolyó

        

Create Set