NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. surrender
 2. civilian
 3. arrow
 4. ally (yourself) (with sy)
 5. wounded
 1. a szövetséges, szövetkezik
 2. b megadás/megadja magát
 3. c civil
 4. d sérült
 5. e nyílvessző

5 Multiple choice questions

 1. orvlövész
 2. visszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)
 3. visszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)
 4. pajzs
 5. elfog
  (take sb prisoner)

5 True/False questions

 1. woundsérült

        

 2. troopnyílvessző

        

 3. ceasefiremegszűnik/megszüntet

        

 4. lay siege toostrom

        

 5. revolutioncivil