Get a hint
"(Jīntiān wǎnshang xiǎng chī yú ma?)
今天晚上想吃鱼吗?
(Hǎoa, wǒ xǐhuān chī yú.)
好啊,我喜欢吃鱼。"
Click the card to flip