8 terms

Makers

STUDY
PLAY
Doryphoros
Polykleitos
Parthenon
Iktinus & Kallikrates
Hermes
Praxiteles
Lysippos
Apoyomenos
Aphrodite of Knidos
Praxiteles
Nike of Samothrace
Pythokritos of Rhodes (?)
Dying Trumpeter
Epigonos of Pergamum (?)
The Laocoon Group
Agesander, Athenodoros, & Polydoros of Rhodes