NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. fallacy
 2. empirical
 3. urbane
 4. harangue
 5. discretion
 1. a kêu gọi, hô hào (trước đám đông)
  to deliver a pompous speech or tirade
 2. b sự tự do làm theo ý mình; tuỳ ý, không điều kiện
  sự thận trọng
  cautious reserve in speech; ability to make responsible decisions
 3. c based on observation or experiment
 4. d ảo tưởng; ý kiến sai lầm;
  an invalid or incorrect notion; a mistaken belief
 5. e lịch sự
  sophisticated; refined; elegant

5 Multiple choice questions

 1. chớm nở, mới bắt đầu, phôi thai
  beginning to come into being or to become apparent
 2. sền sệt, lầy nhầy, nhớt
  thick; sticky
 3. trộm, lén lút, ngấm ngầm
  marked by stealth; covert; surreptitious
 4. chua cay; châm chọc; ăn da
  burning or stinging; causing corrosion
 5. tính đễ dãi, hay chiều ý người khác; tính ân cần
  the willingness to comply with the wishes of others

5 True/False questions

 1. cacophonytiếng lộn xộn chối tai
  harsh, jarring, discordant sound; dissonance

        

 2. odiousmờ đục, không trong suốt, chắn sáng
  impenetrable by light; not reflecting light

        

 3. inertkhông nhạy; chậm chạp
  unmoving; lethargic; sluggish

        

 4. ebulliencelàm êm dịu, dễ chịu; làm mềm
  soothing, esp. to the skin; smooth, soften

        

 5. morosenghiên cứu; xem xét kỹ
  to examine with great care