Get a hint
"(Nǐ měitiān wǎnshang jǐ diǎn shuìjiào?)
你每天晚上几点睡觉?
(Wǒ měitiān wǎnshang shí diǎn jiù shuìjiào.)
我每天晚上十点就睡觉。"
Click the card to flip