Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Hendrik Van Veldeke

Geestelijke letterkunde

St Servaeslegende

Hendrik Van Veldeke

Beatrijs

Geestelijke letterkunde

Hadewijch

Geestelijke letterkunde, mystiek

Jan van Ruusbroec

Geestelijke letterkunde, mystiek

Het roelantslied

Ridderliteratuur

Karel ende Elegast

Ridderliteratuur

Walewein

Penninc en Vostaert

Penninc en Vostaert

Ridderliteratuur

Ferguut

Ridderliteratuur

Lanceloet en het hert met het witte voet

Ridderliteratuur

Flories ende Blanchefloer

Diederik van Assenede

Diederik van Assenede

Ridderliteratuur

Hendrik van Veldeke

Hoofse minnelyriek

Jan I van Brabant

Hoofse minnelyriek

Vanden winter ende van den somer

Abele spel

Gloriant

Abele spel

Esmoreit

Abele spel

Lanseloet van Denemarken

Abele spel

Jacob van Maerlant

Burgerlijke literatuurgeschiedenis

Alexanders geesten

Jacob van Maerlant

Der naturen bloeme

Jacob van Maerlant

Spiegel historiael

Jacob van Maerlant

Egidiuslied

Burgerlijke literatuurgeschiedenis

Willem die Madocke Maecte

Burgerlijke literatuurgeschiedenis

Vanden Vos Reynaerde

Willem die Madocke Maecte

Elckerlijk

Rederijkerstijd

Marieken van Niemeghen

Rederijkerstijd

Anthonis de Roovere

Rederijkerstijd

Vander mollen feesten

Anthonis de Roovere

Wilhelmuslied

Geuzenlied

Dirk Volkertszoon Coornhert

Humanisme

Zedenkunst, dan is Wellevenskunste

Coornhert

Hendrik Laurenszoon Spiegel

Humanisme

Twee-spraack vande Nederduitsche Letterkunst

Spiegel

Hertspiegel

Spiegel

Dante Alighieri

Renaissance

Petrarca

Renaissance

Lucas d'Heere

Renaissance

Den hof en boomgaerd der poësien

Lucas d'Heere

Jan van der Noot

Renaissance

Het bosken

Jan van der Noot

Karel van Mander

Renaissance

Schilder-Boeck

Karel van Mander

Emblemata amatoria (genre)

Emblematische literatuur

Emblemata amatoria (auteur)

PC Hooft

PC Hooft

Gouden Eeuw

Granida

PC Hooft

Geerardt van Velsen

PC Hooft

Baeto

PC Hooft

Warenar

PC Hooft

Nederlandsche Historiën

PC Hooft

G.A. Bredero

Gouden Eeuw

Groot lied-boeck

GA Bredero

't kan verkeeren

GA Bredero

Klucht van de koe

GA Bredero

De spaanschen brabander

GA Bredero

Joost van den Vondel

Gouden eeuw

Het Pascha

Vondel

Palamedes

Vondel

Gysbrecht van Amstel

Vondel

Joseph in Dothan

Vondel

Joseph in Egypten

Vondel

Joseph aan het hof

Vondel

Lucifer

Vondel

Jephta of offerbelofte

Vondel

Adam in ballingschap

Vondel

Jacob Cats

Gouden eeuw

Sinne-en minnebeelden

Cats

Constantijn Huygens

Gouden Eeuw

Batava Tempe, dat is 't Voor-hout van 's Gravanhange

Huygens

Otia of ledige uren

Huygens

Domus

Huygens

Hofwijck

Huygens

Rust op Hofwijck

Huygens

Korenbloemen

Huygens

Grafschrift van mijn hondje Gekkie

Huygens

Jacobius Revius

Gouden Eeuw

Hij droech onse smerten

Jacobius Revius

Bruid

Jacobius Revius

Over-Ysselsche sangen en dichten

Jacobius Revius

Jan Vos

Gouden Eeuw

Jan Luyken

Gouden Eeuw

Duytse Lier

Luyken

Pieter Langendijk

Gouden Eeuw

Don Quichot op de bruiloft van Kamacho

Pieter Langendijk

Het wederzijds huwelijksbedrog

Pieter Langedijk

De Statenbijbel

Gouden Eeuw

Hubert Korneliszoon Poot

Verlichting

Gedichten

Poot

Op de dood van mijn dochtertje

Poot

Justus van Effen

Spectatoriale geschriften

De Hollandse spectator

Justus van Effen

Betje Wolff en Aagje Deken

Zedenkundige briefroman

Sara Burgerhart

Betje Wolff en Aagje Deken

Hieronymus van Alphen

Literatuur voor kinderen

Kleine Gedigten voor Kinderen

Van Alphen

Laurence Sterne

Sentimentalisme

Goethe

Sentimentalisme

Rhijnvis Feith

Sentimentalisme

Julia

Rhijnvis Feith

Ferdinand en Constantia

Rhijnvis Feith

Fanny

Rhijnvis Feith

De patrioten

Rhijnvis Feith

De vriend van 't Vaderland

Rhijnvis Feith

Het graf

Rhijnvis Feith

Jacobus Bellamy

Sentimentalisme

Gezangen mijner

Jacobus Bellamy

Vaderlandsche gezangen van Zelandus

Jacobus Bellamy

Gezangen

Jacobus Bellamy

Jan Frans Willem

Romantiek

Verhandeling over de Nederduytsche tael-en letterkunde opzigtelijk de zuydelijke provintien der Nederlanden

Jan Frans Willem

Aen de Belgen

Jan Frans Willem

ALG Bosboom-Toussaint

Romantiek

Almagro

Bosboom-Toussaint

De graaf van Devonshire

Bosboom-Toussaint

Het huis Lauernesse

Bosboom-Toussaint

Majoor Frans

Bosboom-Toussaint

JF Oltmans

Romantiek

Het slot Loevenstein

JF Oltmans

Jacob van Lennep

Romantiek

De roos van Dekama

Jacob van Lennep

Hendrik Conscience

Romantiek

Geschiedenis van België

Conscience

In 't Wonderjaer

Conscience

De leeuw van Vlaenderen, of de Slag der Gulden Sporen

Conscience

Wat een moeder lyden kan

Conscience

De loteling

Conscience

Willem Bilderdijk

Romantische poëzie

De kunst der poëzie

Willem Bilderdijk

Hendrik Tollens

Romantische poëzie

Jan van Schaffelaar

Hendrik Tollens

Willem de Eerste

Hendrik Tollens

Volkslied

Hendrik Tollens

Tafereel van de overwinning der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1586 en 1597

Hendrik Tollens

Bernard Ter Haar

Romantische poëzie

JJL Ten Kate

Romantische Poëzie

Gerrit van de Linde

Romantische humor

De Gedichten van de schoolmeester

Gerrit van de Linde

François Haverschmidt / Piet Paaltjes

Romantische humor

Snikken en grimlachjes

Piet Paaltjens

Familie en kenissen

Piet Paaltjens

Nicolas Beets

Realisme

Camera Obscura

Nicolas Beets

Johannes Kneppelhout

Realisme

Studenten-types

Johannes Kneppelhout

Anton Bergman

Realisme

Ernest Staat, advocaat

Anton Bergman

Eugeen Zetterman

Realisme

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording