for Chinese II Honors.

足球场

zu qiu chang

运动场

yun dong chang

游泳池

you yong chi

小卖部

xiao mai bu

地图

di tu

图书馆

tu shu guan

饭馆

fan guan

体育馆

ti yu guan

厕所

ce suo

卫生间

wei sheng jian

zhuang

四幢楼

si zhuang lou

教学楼

jiao xue lou

一号教学楼

yi hao jiao xue lou

办公楼

ban gong lou

办公室

ban gong shi

教室

jiao shi

初中一年级

chu zhong yi nian ji

高中一年级

gao zhong yi nian ji

不到

bu dao

礼堂

li tang

操场

cao chang

饭堂

fan tang

做实验

zuo shi yan

实验

shi yan

实验室

shi yan shi

医务室

yi wu shi

校医室

xiao yi shi

校长

xiao zhang

校长室

xiao zhang shi

正门

zheng men

前门

qian men

后门

hou men

停车场

ting che chang

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording