6 terms

Chinese IV Quiz 3

STUDY
PLAY
架子大
jiàzi dà - to put on airs; be insolent; be overbearing
准时
zhǔn shí on time / punctual / on schedule
怠慢
dàimàn - to neglect (a guest, senior, etc.)
拥抱
yōng bào - to embrace / to hug
尊敬
zūn jìng respect / respectfully / revere / reverence
称呼
chēng hu - to call / to address as