Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

4 of course! unit 04 challenges english - dutch

bewildered

verbijsterd

boundary

grens

ensue

erop volgen

to maintain

in stand houden, behouden

on the straight and narrow

op het rechte pad (figuurlijk)

parenting

ouderschap (opvoelding)

potentially

mogelijk

to acknowledge

erkennen, toekennen

collapse

instorten

competitors

concurrent, mededinger

to liberate

bevrijden, vrijmaken

nuisance

ergenis

participant

deelnemer

predictable

voorspelbaar

spectator

toeschouwer

anticipate

verwachten, voorzien

appropriate

passend

avalanche

lawine

to be busted

gearresteerd worden

to convey

overbrengen

a disabled person

invalide

to disguise

verbergen

exceeds

overtreffen

to focus

zich concerntreren

to grab

vastpakken

gravity

zwaartekracht

hazardous

gevaarlijk

to interpret

verklaren

marine

marinier

survey

inspecteren

unprecedented

nog niet eerder voorgekomen, ongekend

band

strook

blaring

luid en onplezierig doen klinken

blizzard

sneeuwstorm

to condense

verkort weergeven

convenience store (AE)

winkeltje dat eten, kranten e.d. verkoopt en altijd open is

deluge

stortvloed

font

lettertype

issue

nummer

knowledgeable

goed geïnformeerd, goed op de hoogte

to litter

vervuilen

onslaught

aanval

promotional materials

advertentie, reclame

segment

deel

skyrocketing

vliegen ophoog

a white lie

een leugentje on bestwil

to convict

veroordelen, formeel beschuldigen van

to defy

trotseren

to embrace

omhelzen

to execute

uitvoeren

pad

vulling

partially

gedeeltelijk

to restrain yourself

zich beheersen

treacherous

verradelijk

to tread on

stappen op

adaptable

flexible

appicant

sollicitant

cooperative

meewerkend

to defy (somebody to prove an accusation)

uitdagen

fortnight

twee weken, 14 dagen

hospitality

gastvrijheid

laundry

wasserette

registered

gediplomeerd

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording