荷兰语语法总结 Dutch Grammer

Term
1 / 26
1.1人称代词变化规律
Click the card to flip 👆
Terms in this set (26)
1) 形容词比较级一般用在对两件事进行比较的句子中与dan连用. (Dit huis is mooier dan dat. 这栋房子比那栋漂亮.)
2) 形容词最高级一般要与定冠词de/het连用. (Hij is de slimste jongen in zijn klas. 他是班里最聪明的男生.)
3) 形容词比较级前可以使用一些副词表示比较的程度.
(如: 好看得多veel mooier; 稍微好看点iets mooier 或 wat mooier).
不规则变化:
比较级 最高级 和...一样
好 goed beter het best(e) even goed als
多 veel meer het meest(e) even veel als
少 weinig minder het minst(e) even weinig als
乐意 graag liever het liefst(e) even graag als

4)句子结构
a) A is + 形容词比较级 dan B A比B更...
b) A is + Xmaal 或 X keer + zo +形容词比较级 als B A是B的X倍.
c) A is even 形容词原级 als B A和B一样...
d) 复数 zijn 形容词原级 ...都...
第一人称 ik 动词词干 (动词词干结尾s变z; v变f)
第二人称 Jij/je, u 动词词干 + t
(动词词干结尾s变z; v变f; t结尾的不重复加t)
第三人称 hij, zij/ze, het
复数人称 wij, jullie, zij/ze 动词原型
*主语单数时, 动词变化用第三人称单数变化的规律
主语复数时, 使用动词原形
hebben 过去式 zijn 过去式 willen zullen moggen kunnen
ik heb had ben was wil zal mag kan
Jij/je heb/hebt had ben/bent was wil/wilt zal/zult mag kan总结一个最简练的荷兰语语法记忆t
u hebt/heeft had bent was wil/wilt zal/zult mag kan
hij, zij/ze, het heeft had is was wil zal mag kan
wij,jullie,zij/ze hebben hadden zijn waren willen zullen moggen kunnen
1)过去式
规律: 动词词干 + te(n)/de(n)
a.动词词干结尾s变z; v变f后再决定 + te(n)或de(n).
b.若动词词干以t, k, f, s, ch, p 等清辅音结尾+te(n), 其它+de(n). 单数不+n, 复数+n.
c.动词词干结尾t + te(n); d + de(n).

2)过去分词
规律: ge + 动词词干 + t/d
a.动词词干结尾s变z; v变f后再决定 + t或d.
b.若动词主干以t, k, f, s, ch, p 等清辅音结尾+t, 其它+d.
c.动词词干结尾t 不+
t; d 不+ d.
d.以ge, ber, ver, ont, er开头的动词变过去分词时不+ge.
e.可分动词ge放中间.

3) 动词不定式
一个句子中出现多个动词时, 离主语远的动词经常使用不定式形式,动词不定式要放到句尾.
不定式的构成规律: te + 动词原型

*一个句子中出现多个动词时,除了一个和主语连接的主要动词以外的动词,都要放到句尾.大部分的要用te + 动词原型的结构.
但,动词willen(想要), kunnen(能), mogen(可以), moeten(必须), komen(来), gaan(走)等时, 不使用动词不定式结构.

4) 反身动词
反身动词是必须与主语的反身代词搭配使用.
7.时态变化规律一般现在时: 动词只需要根据主语人称和单复数进行变化即可. 一般过去时: 动词使用过去式形式 现在完成时: 助动词hebben/zijn + 动词过去分词 过去完成时: 助动词过去式hadden/waren + 动词过去分词 一般将来时: 助动词zullen/gaan + 动词原型 也可使用一般现在时表示将要发生的动作.8.主要句子类型结构规律1) 陈述句: 主 + 谓 + 其它. 2) 强调句: 强调部分 + 谓 + 主 + 其它. 3) 普通疑问句: 谓 + 主 + 其它? 4) 特殊疑问句: 特殊疑问词 + 谓 + 主 + 其它? 特殊疑问词 谁 Who Wie 如何 How Hoe 什么时候 When Wanneer 多少 How much Hoeveel 在哪 Where Waar 多晚 How long Hoe lang 什么 What Wat 多晚 How late Hoe laat 为什么 Why Waarom 多远 How far Hoe ver 哪个 Which Welk(e) 多大 How big Hoe groot 多小 How small Hoe klein5) 否定句a.用 "geen" 否定非特指的名词: geen + 名词 b.用 "niet" 否定其它情况: niet + ①副词/②介词词组/③形容词 ④特定宾语/⑤时间副词/⑥er,hier,daar/⑦限定动词 + niet c.若助动词moeten(必须)跟一个特定名词连用,其否定句句型是: 主 + hoeven + 名词 + niet + te + 动词原型.6) 被动句主(动作的接受者) + 助动词(worden/zijn) + 其它 + 动词过去分词 + bij sb.(动作的使动者)7) 祈使句a.以动词直接开头, 用以提出或发出命令的句子. b.祈使句中使用代词u 显得更有礼貌. c.祈使句中还常使用"maar", "even" 或 "eens"等语气词以弱化命令语气,表示出礼貌和尊重.8) 感叹句感叹词Wat + 谓 + 主 + 其它9) 从句结构正常从句: 主 + 谓 + 时间 + 地点 + 宾语 + 从句引导词 + (从)主 + (从)宾 + 其它 + (从)谓. 倒装从句: 强调部分 + 主 + 谓 + 时间 + 地点 + 宾语 + 从句引导词 + (从)主 + (从)宾 + 其它 + (从)谓. 阅读和书写从句时把主句和从句分开分别阅读和书写。 遇到"没有关联词或以en, of, want, dus, maar这五个主句引导词的句子"就是主句。 主句句序为: 正常句序: 主 + 谓 + 时间 + 地点 + 宾语 倒装句序: 强调(时间/地点状语,宾语) + 主 + 谓 + 时间 + 地点 + 宾语 从句句序为: 从句引导词(除en, of, want, dus, maar这五个主句引导词以外的引导词) + 从句主 + 从句宾 + 其它 + 从句谓.常用从句引导词当...时 als,wanneer 如果 als, indien 那时 toen 因为 omdat 直到 totdat 所以 zodat 在...之前 voordat 由于 doordat 在...之后 nadat 虽然 hoewel 正当...的时候 terwijl 除非 tenzij 自从...起 sinds 如同 zoals 一...就 zodraDe的用法总结1. 所有的复数, 如: de appels, de jassen 2. 所有的人(包括职称), 如: de bakker, de schilder, de leraar, de lerares, de planner, de student 3. 所有的蔬菜, 水果, 花, 树木, 植物 (但是注意 het fruit!!!!), 如: de bloemkool, de citroen, de eik, 4. 山川河流的名字, 如: de Etna(意大利埃特纳火山), de Maas(马斯河), de Rijn(莱茵河) 5. 几乎所有的动物 (除het paard, het schaap, het konijn) 6. 几乎所有的交通工具 (除het vliegtuig, het schip) 7. 几乎所有的饮料 (除het water, het bier, het sap) 8. 女性名词以-ing,-ie, -ij, -heid, -teit, -a, -nis, -st, -schap, -de, -te 结尾, 如: de samenleving, de spatie, de vrijheid, de kwaliteit, de agenda, de kennis, de winst, de blijdschap (快乐), de liefde, de verzekering, de woning, de vrijheid, de liefde, de kwaliteit 9. 以--tie,--thie,--sie结尾的词, 如: de politie, de vakantie, de sympathie, de visie 10. 以--or结尾的词, 如:de radiator, de factor, de perforatorHet的用法总结1. 小化名词, 如: het tafeltje, het jongetje, het vriendje 2. 有两个音节且以be-, ge-, ver-, ont-开头的单词, 如: het begrip, het gedrag, het verlies, het ontzag 2. 语种, 如:het engels, het Russisch 3. 金属的名字, 如:het ijzer, het koper 3. 运动, 如:het voetbal, het tennis 4. 动词作名词用时, 如: Het vallen van de bladeren. Het tikken van de klok. het slapen, het leren 5. 形容词作名词用时, 如:Het leuke aan de zomer is ... Het moeilijke aan Nederlands is ... 6. 以--um,--isme, -ment结尾的词, 如: het museum, het visum, het materialisme, het toerisme, het Boedhisme, het moment, het document句型1. 主 + hebben + sth. + nodig. 我需要... 2. 主 + 谓 + liever + A dan B. 比起B, 我更情愿要A. 3. 主 + kunnen (kan总结一个最简练的荷兰语语法记忆t) + 地方 + voor sth. 到...地方那里可以得到什么. 4. 主 + hoeven (hoef/hoeft) + 其它 + niet + te + 谓(动原). 我不需要怎么样. 5. Door/Bij middelen van ..., + Kunnen(kan总结一个最简练的荷兰语语法记忆nt) + 主 + 其它. 通过...的方法, 可以怎么样.被动句主(动作的接受者) + 助动词(worden/zijn) + 其它 + 动词过去分词 + bij sb.(使动作者).从句结构规律正常从句: 主 + 谓 + 时间 + 地点 + 宾语 + 从句引导词 + (从)主 + (从)宾 + 其它 + (从)谓. 倒装从句: 强调部分 + 谓 + 主 + 时间 + 地点 + 宾语 + 从句引导词 + (从)主 + (从)宾 + 其它 + (从)谓. *主句是指没有关联词或以en, of, want, dus, maar这五个主句引导词的句子. *从句引导词(除en, of, want, dus, maar这五个主句引导词以外的引导词)从句结构规律正常从句: 主 + 谓 + 时间 + 地点 + 宾语 + 从句引导词 + (从)主 + (从)宾 + 其它 + (从)谓. 倒装从句: 强调部分 + 主 + 谓 + 时间 + 地点 + 宾语 + 从句引导词 + (从)主 + (从)宾 + 其它 + (从)谓." 阅读和书写从句时把主句和从句分开分别阅读和书写。 遇到"没有关联词或以en, of, want, dus, maar这五个主句引导词的句子"就是主句。主句句序为正常句序: 主 + 谓 + 时间 + 地点 + 宾语 倒装句序: 强调(时间/地点状语,宾语) + 主 + 谓 + 时间 + 地点 + 宾语从句句序为从句引导词(除en, of, want, dus, maar这五个主句引导词以外的引导词) + 从句主 + 从句宾 + 其它 + 从句谓." 常用从句引导词 当...时 als,wanneer 如果 als, indien 那时 toen 因为 omdat 直到 totdat 所以 zodat 在...之前 voordat 由于 doordat 在...之后 nadat 虽然 hoewel 正当...的时候 terwijl 除非 tenzij 自从...起 sinds 如同 zoals 一...就 zodra 是只有en, of, want, dus, maar是主语引导词,而除这5个以外的才是从句引导词。 want是主句引导词。就算是放在后半句,它也是主句。结构也是按主句句序的结构。这个是很清晰的。记住套用就好,找点阅读资料,自己照着语法分析,验证一下。这样就可以加深记忆了。