Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Ma Huang Tang

Ma Huang, Gui Zhi, Xing Ren, Gan Cao

Gui Zhi Tang

Gui Zhi, Bai Shao, Sheng Jiang, Da Zao, Gan Cao

Ge Gen Tang

Ge Gen, Ma Huang, Gui Zhi, Bai Shao, Sheng Jiang, Da Zao, Gan Cao

Sang Ju Yin

Sang Ye, Ju Hua, Lian Qiao etc...

Yin Qiao San

Jin Yin Hua, Lian Qiao etc...

Chai Ge Jie Ji Tang

Chai Hu, Ge Gen

Ren She Bai Du San

Qiang Huo, Du Huo

Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang

Ge Gen, Huang Lian, Huang Qin, Gan Cao

Bai Hu Tang

Shi Gao, Zhi Mu, Gan Cao, Jing Mi

Zhu Ye Shi Gao Tang

Shi Gao, Zhu Ye, Ren She, Mai Men Dong, Ban Xia, Gan Cao, Jing Mi

Huang Lian Jie Du Tang

Huang Lian, Huang Qi, Huang Bai, Zhi Zi

Pu Ji Xiao Du Yin

Huang Lian, Huang Qin

Wu Wei Xiao Du Yin

Jin Yin Hua, Zi Hua Di Ding, Tiang Kui Zi, Pu Gong Ying, Ye Hu Hua

Xie Xin Tang

Da Huang, Huang Lian, Huang Qin

Ma Xing Shi Gan Tang

Ma Huang, Shi Gao, Xing Ren, Gan Cao

Dao Chi San

Mu Tong, Sheng Di Huang, Dan Zhu Ye, Gan Cao

Long Dan Xie Gan Tang

Long Dan Cao, Huang Qin, Zhi Zi, Chai Hu

Qing Wei San

Huang Lian, Sheng Ma, Mu Dan Pi, Sheng Di Huang, Dang Gui

Yu Nv Jian

Shi Gao, Shu Di Huang, Zhi Mu, Mai Men Dong, Niu Xi

Xie Bai San

Sang Bai Pi, Di Gu Pi, Gan Cao, Jing Mi

Zuo Jin Wan

Huang Lian, Wu Zhu Yu

Bai Tou Weng Tang

Bai Tou Weng, Huang Lian, Huang Bai, Qin Pi

Er Miao San

Huang Bai, Cang Zhu

Yin Chen Hao Tang

Yin Chen Hao, Zhi Zi, Da Huang

Qing Hao Bie Jia Tang

Bie Jia, Qing Hao, Sheng Di Huang, Zhi Mu, Mu Dan Pi

Qing Gu San

Yin Chai Hu, Zhi Mu, Hu Huang Lian, Di Gu Pi etc...

Qing Ying Tang

Shui Niu Jiao, Xuan Shen, Sheng Di Huang, Mai Men Dong etc...

Xi Jiao Di Huang Tang

Shui Niu Jiao, Sheng Di Huang, Shao Yao, Mu Dan Pi

Da Cheng Qi Tang

Da Huang, Mang Xiao, Zhi Shi, Huo Po

Xiao Cheng Qi Tang

Da Huang, Zhi Shi, Huo Po

Tiao Wei Cheng Qi Tang

Da Huang, Gan Cao, Mang Xiao

Ji Chuan Jian

Rou Cong Rong, Dang Gui, Niu Xi, Ze Xie, Zhi Ke, Sheng Ma

Ma Zi Ren Wan

Huo Ma Ren, Xing Ren, Shao Yao, Zhi Shi, Huo Po, Da Huang, Honey

Xiao Chai Hu Tang

Chai Hu, Huang Qin, Ban Xia, Sheng Jiang, Ren Shen, Gan Cao, Da Zao

Da Chai Hu Tang

Chai Hu, Da Huang, Huang Qin, Zhi Shi, Shao Yao, Ban Xia, Sheng Jiang, Da Zao

Si Ni San

Chai Hu, Zhi Shi, Bai Shao, Gan Cao

Xiao Yao Wan

Chai Hu, Dang Gui, Bai Shao, Bai Zhu, Fu Ling, Gan Cao, Wei Jiang, Bo He

Chai Hu Shu Gan San

Chai Hu, Xiang Fu, Chuan Xiong, Chen Pi, Zhi Ke, Shao Yao, Gan Cao

Tong Xie Yao Fang

Bai Zhu, Bai Shao, Chen Pi, Fang Feng

Ban Xia Xie Xin Tang

Huang Lian, Huang Qin, Ban Xia, Gan Jiang, Ren Shen, Da Zao, Gan Cao

Ping Wei San

Cang Zhu, Huo Po, Chen Pi, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao

Huo Xiang Zheng Qi San

Huo Xiang, Huo Po, Chen Pi, Zi Su Ye, Bai Zhi etc...

Ba Zheng San

Qu Mai, Bian Xu, Hua Shi, Che Qian Zi, Mu Tong, Zhi Zi, Da Huang, Deng Xin Cao, Gan Cao

Wu Ling San

Ze Xie, Fu Ling, Zhu Ling, Bai Zhu, Gui Zhi

Zhu Ling Tang

Zhu Ling, Fu Ling, Ze Xie, Hua Shi, E Jiao

Zhen Wu Tang

Fu Zi, Bai Zhu, Fu Ling, Sheng Jiang, Shao Yao

Du Huo Ji Sheng Tang

Du Huo, Xi Xin, Fang Feng, Qin Jiao, Sang Ji Sheng, Du Zhong, Niu Xi, Rou Gui, Dang Gui, Chuan Xiong, Sheng Di Huang, Bai Shao, Ren Shen, Fu Ling, Gan Cao

Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang

Gui Zhi, Ma Huang, Fu Zi, Zhi Mu,l Bai Shao, Bai Zhu, Fang Feng, Sheng Jiang, Gan Cao

Juan Bi Tang

Qiang Huo, Fang Feng, Dang Gui, Shao Yao, Huang Qi, Jiang Huang, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao

Qiang Huo Sheng Shi Tang

Qiang Huo, Du Huo, Gao Ben, Fang Feng, Chuan Xiong, Man Jing Zi, Gan Cao

Qing Zao Jiu Fei Tang

Sang Ye, Shi Gao, Mao Men Dong, E Jiao, Hei Zhi Ma, Xing Ren, Pi Pa Yr, Ren Shen, Gan Cao

Sang Xing Tang

Sang Ye, Xing Ren, Zhi Zi, Dan Dou Chi, Zhe Bei Mu, Sha Shen, Li Pi

Bai He Gu Jin Tang

Bai He, Sheng Di Huang, Shu Di Haung, Mai Men Dong, Xuan Shen etc...

Xing Su San

Xing Ren, Zi Su Ye, Qian Hu, Jie Geng, Zhi Ke etc...

Mai Men Dong Tang

Mai Men Dong, Ren Shen, Da Zao, Gan Cao, Jing Mi, Ban Xia

Xiao Qing Long Tang

Ma Huang, Gui Zhi, nGan Jiang, Xi Xin, Wu Wei Zi, Bai Shao, Ban Xia, Gan Cao

Cang Er Zi San

Cang Er Zi, Xin Yi Hua, Bai Zhi, Bo He, Cong Bai

Chuan Xiong Cha Tiao San

Chuan Xiong, Qiang Huo, Bai Zhi, Jing Jie, Fang Feng, Bo He, Xi Xin, Green Tea, Gan Cao

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording