54 terms

Adult Chinese, Lesson 12

Integrated Chinese - Level 1, Part 2
STUDY
PLAY
饭馆儿
fànguǎn(r) - restaurant/n.
好像
hǎoxiǎng - seem, be like/v.
位子
wèizi - seat/n
服务员
fúwùyuán - waiter; attendant/n.
服务
fú wù - to serve / to provide service/v.
桌子
zhuōzi - desk/n
点菜
diǎncài - to order food/vo.
pán - plate; dish/n.
饺子
jiǎozi - dumpling/n.
sù - vegetarian; made from vegetables/adj.
家常
jiācháng - home-style/n.
豆腐
dòufu - tofu; bean curd/n.
to put; to place/v.
ròu - meat/n.
wǎn-bowl/n.
suān - sour/adj.
là - hot/spicy/adj.
酸辣汤
suānlàtāng - hot and sour soup/n.
味精
wèijīng - monosodium glutamate (M.S.G.)/n.
yán - salt/n.
白菜
bái cài - Chinese cabbage/n.
gāng-just; only a short while ago/adv.
卖完
màiwán - to be sold out/vc.
wán-finished/c.
青菜
qīngcài - green leafy vegetables/n.
冰茶
bīngchá - iced tea/n
kě - thirsty/adj.
xiē some / few / several / (a measure word)
gòu - enough/adj.
饿
è - hungry/adj.
上菜
shàngcài - to serve food/vo.
师傅
shīfu • master worker/n.
好吃
hǎochī - delicious/adj.
táng - sugar, candy/n.
cù - vinegar/n
糖醋鱼
tángcùyú - fish in sweet and sour sauce/n
tián sweet/adj.
suān - sour/adj.
jí - extremely/adv.
红烧
hóngshāo- to braise in soy sauce/v.
牛肉
niúròu - beef/n.
niú - ox / cow / bull/n.
yú - fish/n.
凉拌
liángbàn - (of food) cold "blended"; cold tossed/v.
黄瓜
huáng guā - cucumber/n.
米饭
mǐ fàn - cooked rice/n.
wàng - to forget/v.
dài- to take or bring/v.
饭卡
fànkǎ - meal card/n.
cuò - wrong/adj.
清楚
qīngchu - clear/adj.
没关系
méi guānxi - it doesn't matter, that's all right
上海
shànghǎi - Shanghai/proper noun
bīng - ice/n.