53 terms

Mandarin

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

nǐ hǎo
hello
lǎo shī hǎo
hello, teacher
xiè xie
Thank you
zài jiàn
Goodbye
ān jìng
Be quiet
duì bù qǐ
sorry
xià kè
class is finished
You!
I or me
he or she or it
péng yǒu
friend
nǐ jiào shén me míng zì?
tā jiào shén me míng zì?
nǐ shì shéi?
wǒ jiào________.
shén me
what
bà ba
father
mā ma
mother
jiě jie
older sister
mèi mei
younger sister
gē ge
older brother
dì di
younger brother
yé ye
grandfather
nǎi nai
grandmother
wǒ de jiā
my family
líng
èr
2
sān
liù
jiǔ
shí
shí qī
èr shí jiǔ
wǔ shí sì
jiǔ shí èr
yī bǎi
yī yuè
èr yuè
sān yuè
sì yuè
wǔ yuè
liù yuè
qī yuè
bā yuè
jiǔ yuè
shí yuè
shí yī yuè
shí èr yuè

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.