Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Hver eru hlutverk lifrar?

Framleiðslu og myndunarhlutverk
Útskilnaðar hlutverk
Efnaskipta hlutverk
Forðabúr

Hvaða efnaskipta hlutverki gegnir lifrin?

fituefnaskipti
sykurefnaskipti
prótein efnaskipti
afeitrunarhlutverk

Hvaða greiningarhlutverki gegnir Gallium scann?

uppgötva æxli og abscessa í lifur

Hvaða greiningarhlutverki gegnir Arteriographia + isotopascann?

Metur blóðflæði innan lifrar

Hvað er cholestasis og hvernig flokkast það?

retention á bilirubini + öðru í galli (gallsölt og kólesteról)
Conjúgeruð og óconjúgeruð

Hvert er prehepatic orsök gulu?

Hemólýsa

Hver eru intrahepatic orsök gulu?

Ensím-gallar
Lyf
Ungbarnagula
Hepatocellular damage - rengt áfengismisnotkun eða viral hepatitis

Hvaða arfgengir ensím-gallar geta valdið gulu?

Dubin-Johnson, Rotor's, Gilbert's og Crigler-Najjar syndrome

Hvert er posthepatic orsök gulu?

Stífla sem getur orsakast af:
Gallsteinum
Bólgur eða fíbrósa
Extrahepatic biliary atresia
þrenging vegna extrinsic masses, til dæmis carcinoma í brisi eða stækkaðra eitla

Extrahepatic obstrucion
stífla á gallgangakerfinu
geta verið ýmsar orsakir
hækkun á alkalískum phosphatasa
total obstruction:
hvítar hægðir
ekki urobilinogen í þvagi
conjugeruð hyperbilirubinemia
dökkt þvag vegna conjug. bilirubins í þvagi

Hvað þarf stór hluti lifrar að vera skemmd til að lifrarbilun komi fram?

meira en 80%

Hvað getur orsakað akút-lifrarbilun?

Massív lifrarnecrosis
Reye's syndrome
Akút fitulifur á meðgöngu

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording