English 3: Các dạng câu hỏi

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh
STUDY
PLAY
What is this?
Đây là cái gì?
When do you go?
Khi nào bạn đi?
Which is your pen?
Cái nào là bút của bạn
Where is my bag?
Cái túi của tôi ở đâu?
Who is his mother?
Ai là mẹ của anh ấy?
How many pencils?
Có bao nhiêu cái bút chì?
How are you?
Bạn thế nào? (Bạn có khỏe không?)
Is this a book?
Có phải đây là một quyển sách không?