NAME

Question types


Start with


Question limit

of 54 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 最近
 2. 难过
 3. 早安
 1. a nánguò
  traurig
 2. b zuìjìn
  kürzlich, in letzter Zeit
 3. c tài
  zu (...beschäftigt)
 4. d zǎo'ān
  Guten Morgen!
 5. e zuò
  machen

5 Multiple choice questions


 1. durstig
 2. yòu...yòu...
  sowohl als auch
 3. xiànzài
  jetzt, momentan
 4. xiǎo
  kleiner (vor Nachname)
 5. zàijiàn
  Tschüss

5 True/False questions

 1. xiǎo
  klein

        

 2. 欢迎光临huānyíng guānglín !
  Willkommen Hereinspaziert!
  (beim Restaurant der Empfang)

        

 3. 高兴gāoxìng
  froh, erfreut

        

 4. tài
  zu (...beschäftigt)

        


 5. gehen, verlassen