63 terms

Chinese for managers, L5A-V

Chinese for managers Everyday chinese Volume 1, lesson 5 Vokabeln
STUDY
PLAY
tái
Zählwort für Geräte
电脑
diànnǎo
Computer
笔记本
bǐjìběn
Notebook
笔记本电脑
bǐjìběn diànnǎo
Tragbarer Computer
传真机
chuánzhēnjī
Faxgerät
收音机
shōuyīnjī
Radio
音响
yīnxiǎng
Stereo
电视机
diànshìjī
Fernseher
洗衣机
xǐyījī
Waschmaschine
冰箱
bīngxiāng
Kühlschrank
这些
zhèxiē
diese (Plural)
软盘
ruǎnpán
Diskettenlaufwerk
多少
duōshao
Wieviel, wieviele
zhāng
Sück
十七
shíqī
siebzehn, 17
那些
nàxiē
jene
光盘
guāngpán
CD, Compact Disk
二十
èrshí
zwanzig, 20
有些
yǒuxiē
einige
营业
yíngyè
Geschäfte machen
营业员
yíngyèyuán
Verkäufer
东西
dōngxi
Ding, Sache, Gegenstand
地图
dìtú
Landkarte, Stadtplan
顾客
gùkè
Kunde
画儿
huàr
Bild, Gemälde
shū
Buch, Brief, Dokument
běn
Zählwort für Bücher
liǎng
zwei
词典
cídiǎn
Wörterbuch
杂志
zázhì
Zeitschrift

vier, 4

gross
bāo
Paket,Packung
箱子
xiāngzi
Koffer
行李
xíngli
Gepäck
电话
diànhuà
Telefon, Telefonat
zhuǎn
weitergeben, weiterleiten
líng
null, 0
手机
shǒujī
Handy
公斤
gōngjīn
Kilogramm

Meter
谁的
shéi de
Wessen
喜欢
xǐhuan
mögen, gern haben
zhòng
schwer
电灯
diàndēng
Lampe, elektrisches Licht
zhǐ
Papier, Blatt Papier
piào
Ticket
显示器
xiǎnshìqì
Monitor
键盘
jiànpán
Tastatur
鼠标
shǔbiāo
Maus
奔腾IV
bēnténg
Pentium 4
光驱
guāngqū
CD-Laufwerk
软驱
ruǎnqū
Disketten-Laufwerk
硬件
yìngjiàn
Hardware
软件
ruǎnjiàn
Software
文件
wénjiàn
File, Dokument
创建
chuàngjiàn
gründen, errichten (create)
保存
bǎocún
sichern
另存为
lìng cùn wéi
sichern als
复制
fùzhì
kopieren
粘贴
zhāntiē
einsetzen
删除
shānchú
löschen
关机
guān jī
runterfahren