10 terms

party

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

派对
pài duì ( party)
你可以来我的派对吗?
Nǐ kě yi lái wǒ de pài duì ma? ( Can you come to my party?)
邀请卡
yāo qǐng kǎ ( invitation card)
我可以去你的派对吗?
Wǒ kě yi qù nǐ de pài duì ma? ( Can I go to your party?)
礼物
lǐ wù ( present)
蛋糕
dàn gāo ( cake)
饮料
yǐn liào ( drinks)
我很高兴
Wǒ hěn gāo xìng. ( I am happy.)
我很伤心
Wǒ hěn shāng xīn. ( I am sad.)
气球
qì qiú ( ballon)