Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Spenn s. 110-116 og om Romantikken i Norge: http://www1.uis.no/***/Learningspace_kurs/Guide/Tidslinjer/Kunsthistorie/tekstsider/romantikken/n_romantikken.htm#historie (se periodeplan)

Brudeferden i Hardanger, idyll og søndagsbønder, bunader og høye fjell (Tidemand og Gude, 1848)

Labrofossen ved Kongsberg (1837) av Thomas Fearnley, Fearnley har valgt å skildre fossen rett forfra, og oppnår dermed et dramatisk utsyn mot de skummende vannmassene som strømmer mot oss. Forgrunnen er detaljert gjort rede for med nøye beskrevet plantevekst, tømmerstokker og en kråke. I bakgrunnen rager fjellene i tåke med tunge drivende skyer over.

"Nordmannen" - mere kjent som "Mellom bakkar og berg"

Sør um havet han stundom laut skrida
Der var ridom på benker og bord
men kring um såg han trelldomen kvida,
og so vende han atter mot nord.

J.C. Dahl. "Vinter ved Sognefjorden" - fra 1827

"Folkeånden" som gjennomsyrer kultur og tenkemåte

Den tyske filosofen Herder

Ivar Aasen

innstifter av en nynorsk litterær tradisjon

1850-1870

overgangsperiode i litteraturhistorien, kalt romantisk eller poetisk realisme

Camilla Collett, Aasmund Olavsson Vinje, Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen

forfattere som fikk sitt gjennombrudd i tida som kalles for romantisk realisme 1850-1870

Theodor Kittelsen: Soria Moria slott (1900)
Askeladden kan omsider se reisens mål i det fjerne, slottet hvor en prinsesse blir holdt fanget av et stort, stygt troll. På bildet står gutten med ryggen til oss og bedømmer avstanden til det lysende slottet. Han lengter etter å redde prinsessen, men hvordan skal han finne veien gjennom den tykke tåken? (kilde http://harriet.nasjonalmuseet.no/ukenskunstverk/index.php?showimage=52)

Camilla Collett

Amtmandens døtre

Tendensromaner

har et kritisk perspektiv, tar gjerne opp samfunnsproblemer

I P. N. Arbos maleri Ingeborg (1868) sitter kongsdatteren og ser lengtende utover omgitt av de mørke fjell i Sogn. Sammen med en tung, grå himmel skal dette passende antyde hennes sorgfulle sinnsstemning, men det viser også til Fridtjofs farefulle ferd over havet. Likevel utstråler hun verdighet og ro i denne vanskelige tid. Hun er skildret som en lys nordisk kvinnetype. Jaktfalken ved hennes side er det eneste minne hun har etter sin elskede. Den antyder også hennes tanker og lengsel som flyr over havet til Fridtjof, slik gudinnen Frøya i den norrøne mytologi tok på seg falkevinger for å finne sin elskede.

Typisk for romaner i poetisk realisme

bruker brev og dagboknotater, en forteller som forklarer og henvender seg direkte til leserne

Aasmund Olavsson Vinje

utviklet journalistisk essayistikk

Ferdaminni Frå Sumaren 1860

En fortelling om en reise fra Christiania til Trondheim og tilbake

Peer Gynt

et nasjonalromantisk epos om det særegne norske, kritisk til selvgodhet og unnvikenhet

Vinter ved Sognefjorden (1827) er et resultat av Dahls første studietur. Han besøkte Vestlandet om sommeren, men valgte å fremstille Sognefjorden i vinterdrakt.

Det understreker goldheten i det vanskelig tilgjengelige landskapet som byr på harde livsvilkår for menneskene som bor i de små husene over på den andre siden av fjorden. Naturutsnittet er ikke tilfeldig, - et vidt utsyn mot mektige fjell og snøkledde topper i det fjerne, og bautasteinen i forgrunnen, og den viser spor etter menneskers nærvær.

Birkebeinerne på ski over Filefjell fører Håkon Håkonsson som barn til Trondhjem (1869) har sin bakgrunn i kampen mellom baglerne og birkebeinerne på begynnelsen av 1200-tallet. Kongssønnen bringes gjennom en farefull ferd vinterstid over fjellet i sikkerhet for baglerne. Det er realisme i personkarakteristikken og vilje til troverdig gjengivelse av drakter og våpen

I det kjente maleriet Haugianerne (1848) benytter Tidemand et stemningsbærende lys som faller inn ovenfra og helliggjør det religiøse møtet i den gamle årestuen. Slik lysbruk var et ikke uvanlig grep kjent bl.a. fra barokkmaleriet (Caravaggio). Han anvender en geometrisk grunnstruktur - her trekantkomposisjon som i akademikunstens historiemaleri - og gjengir mennesker av begge kjønn i forskjellige livsfaser som med ulike psykologiske reaksjoner forholder seg til predikantens religiøse utlegninger. De norske bønder skildres med alvor og innlevelse,

Amtmandens døtre er en roman som kritiserer

den borgerlige oppdragelsen og fornuftsekteskapet

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording