Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

גנים לאומיים בגליל העליון

Get a hint
תל חצור
Click the card to flip 👆
1 / 7
1 / 7
Terms in this set (7)
תל חצור
אתר חפירות המאמת את העובדה שחצור הייתה אחת הערים החשובות באזור
ברעם (1)
שרידי בית כנסת עתיק מן המאה ה - 3 לספירה
ברעם (2)
בסמוך לבית הכנסת שמורת אלונים
כורזים
גן לאומי המשמר שרידי עיר יהודית מתקופת התלמוד
כורזים 2
בית כנסת מאבני בזלת מהמאה ה- 3 לספירה