H6 Psychiatrie

STUDY
PLAY
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Gedragsstoornis die wordt gekenmerkt door buitensporige motorische activiteit en het onvermogen om zich te concentreren.
Autisme
Een pervasieve ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt doordat het kind geen relatie met anderen aangaat, niet spreekt, verstoort motorisch gedrag vertoont, een verstandelijke handicap heeft en behoefte heeft aan een constante omgeving.
Communicatiestoornissen
Een groep van psychische stoornissen die wordt gekenmerkt door problemen bij het begrijpen of gebruiken van taal.
Cultureel-familiale achterstand
Een lichte vorm van zwakzinnigheid die wordt beïnvloed door een verarmde thuis omgeving.
Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
Een pervasieve ontwikkelingsstoornis waarbij sprake is van een verlies van eerder verworven vaardigheden en afwijkend functioneren na een periode van een ogenschijnlijk normale ontwikkeling tijdens de eerste twee levensjaren.
Dyslexie
Leerstoornis die wordt gekenmerkt door een belemmerd leesvermogen.
Encopresis
Gebrek aan beheersing over de defecatie die niet door een somatisch probleem wordt veroorzaakt bij een kind dat ten minste vier jaar oud is.
Enuresis
Het niet kunnen beheersen van de urinelozing op een leeftijd waarop het kind normaal zindelijk zou moeten zijn.
Fenylketonurie
(PKU) een genetische stoornis waardoor fenylalanine niet kan worden afgebroken. Tenzij het kind op een strikt dieet wordt gezet, leidt deze stoornis tot zwakzinnigheid.
Fragiele X-syndroom
Een erfelijke vorm van zwakzinnigheid die wordt veroorzaakt door een gemuteerd gen op het X-chromosoom.
Gedragsstoornis
Een psychologische stoornis tijdens de jeugd en adolescentie die wordt gekenmerkt door verstorend, antisociaal gedrag.
Hyperactiviteit
Afwijkend gedragspatroon dat wordt gekenmerkt door problemen met het vasthouden van aandacht en extreme rusteloosheid.
Leerstoornis
Een tekortschietend vermogen een specifieke vaardigheid aan te leren terwijl de intelligentie en de kansen op onderwijs normaal zijn.
Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
Psychologische stoornis tijdens de jeugd en adolescentie die wordt gekenmerkt door excessieve opstandigheid of door te weigeren zich te voegen naar verzoeken of regels van ouders en anderen.
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
Een groep ontwikkelingsstoornissen die wordt gekenmerkt door een ernstige verstoring van het gedrag of het functioneren op verscheidene ontwikkelingsgebieden.
Separatieangststoornis
Een jeugdstoornis die wordt gekenmerkt door een extreme angst om van de ouders of andere verzorgers te worden gescheiden.
Stoornis van Asperger
Een pervasieve ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door sociale tekortkomingen en stereotiep gedrag, maar zonder de aanzienlijke vertraging ten aanzien van taalontwikkeling en cognitie die bij autisme optreedt.
Syndroom van Rett
Een pervasieve ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door uiteenlopende lichamelijke, gedragsmatige, motorische en cognitieve afwijkingen; de stoornis begint na enkele maanden van een ogenschijnlijk normale ontwikkeling.
Zwakzinnigheid
Een gegeneraliseerde vertraging of belemmering van de ontwikkeling van de intellectuele en adaptieve vermogens.