Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

Gedragsstoornis die wordt gekenmerkt door buitensporige motorische activiteit en het onvermogen om zich te concentreren.

Autisme

Een pervasieve ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt doordat het kind geen relatie met anderen aangaat, niet spreekt, verstoort motorisch gedrag vertoont, een verstandelijke handicap heeft en behoefte heeft aan een constante omgeving.

Communicatiestoornissen

Een groep van psychische stoornissen die wordt gekenmerkt door problemen bij het begrijpen of gebruiken van taal.

Cultureel-familiale achterstand

Een lichte vorm van zwakzinnigheid die wordt beïnvloed door een verarmde thuis omgeving.

Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

Een pervasieve ontwikkelingsstoornis waarbij sprake is van een verlies van eerder verworven vaardigheden en afwijkend functioneren na een periode van een ogenschijnlijk normale ontwikkeling tijdens de eerste twee levensjaren.

Dyslexie

Leerstoornis die wordt gekenmerkt door een belemmerd leesvermogen.

Encopresis

Gebrek aan beheersing over de defecatie die niet door een somatisch probleem wordt veroorzaakt bij een kind dat ten minste vier jaar oud is.

Enuresis

Het niet kunnen beheersen van de urinelozing op een leeftijd waarop het kind normaal zindelijk zou moeten zijn.

Fenylketonurie

(PKU) een genetische stoornis waardoor fenylalanine niet kan worden afgebroken. Tenzij het kind op een strikt dieet wordt gezet, leidt deze stoornis tot zwakzinnigheid.

Fragiele X-syndroom

Een erfelijke vorm van zwakzinnigheid die wordt veroorzaakt door een gemuteerd gen op het X-chromosoom.

Gedragsstoornis

Een psychologische stoornis tijdens de jeugd en adolescentie die wordt gekenmerkt door verstorend, antisociaal gedrag.

Hyperactiviteit

Afwijkend gedragspatroon dat wordt gekenmerkt door problemen met het vasthouden van aandacht en extreme rusteloosheid.

Leerstoornis

Een tekortschietend vermogen een specifieke vaardigheid aan te leren terwijl de intelligentie en de kansen op onderwijs normaal zijn.

Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis

Psychologische stoornis tijdens de jeugd en adolescentie die wordt gekenmerkt door excessieve opstandigheid of door te weigeren zich te voegen naar verzoeken of regels van ouders en anderen.

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Een groep ontwikkelingsstoornissen die wordt gekenmerkt door een ernstige verstoring van het gedrag of het functioneren op verscheidene ontwikkelingsgebieden.

Separatieangststoornis

Een jeugdstoornis die wordt gekenmerkt door een extreme angst om van de ouders of andere verzorgers te worden gescheiden.

Stoornis van Asperger

Een pervasieve ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door sociale tekortkomingen en stereotiep gedrag, maar zonder de aanzienlijke vertraging ten aanzien van taalontwikkeling en cognitie die bij autisme optreedt.

Syndroom van Rett

Een pervasieve ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door uiteenlopende lichamelijke, gedragsmatige, motorische en cognitieve afwijkingen; de stoornis begint na enkele maanden van een ogenschijnlijk normale ontwikkeling.

Zwakzinnigheid

Een gegeneraliseerde vertraging of belemmering van de ontwikkeling van de intellectuele en adaptieve vermogens.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording