10 terms

measure words for cooking

STUDY
PLAY
bēi ( cup)
一杯牛奶
yì bēi niú nǎi ( one cup of milk)
sháo ( tablespoon)
一勺油
yì sháo yóu ( one tablespoon of oil)
茶匙
chá chí ( teaspoon)
一茶匙盐
yì chá chí yán ( one teaspoon of salt)
bàng ( pound)
一磅面粉
yí bàng miàn fěn ( one pound of flour)
bāo ( packet)
一包面条
yì bāo miàn tiáo ( one packet of noodles)