19 terms

Chinese Link Lesson 15

STUDY
PLAY
qian bian
in front of
can guan
visit, look around
huan ying
welcome
li bian
inside
chu fang
kitchen
gong yong
for public use
pang bian
beside
ke ting
living room
zou
to walk
dui mian
opposite
can ting
dining room
xi zao jian
bathroom
wo shi
bedroom
zhong jian
middle
zhuo zi
table
shang bian
on top of
hou bian
behind
gong yuan
park
zhen
really