Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Everyday technical english

I had to

musiałam

I went to

byłam

waste

odpady

bought

kupić

plant

fabryka

operations

oddziały

range of products

gama produktów

stuff

rzeczy

staff

personel

reduce

redukować

workforce

siła robocza

annual turnover

roczne obroty

what is it made of

z czego to jest zrobione?

what does it consist of

z czego się składa?

how much waste is there per month

ile jest odpadów miesięcznie?

what is the way of packaging of waste

w jaki sposób są opakowane odpady?

how much does one pallet wight

ile waży jedna paleta?

from were do you collected the waste

skąd odbierane są odpady?

do you cooperate with any company

współpracuje pan z jakąś firmą?

is this cooperation permanant or temporary

czy jest to współpraca stała czy tymczasowa?

could you tell me about the price of competition and yourself

czy mógłby mi pan podać ceny konkurencji i swoje własne?

what do you specialise in

w czym się specjalizujesz?

the domestic market accounts for...

rynek krajowy stanowi...

what is your range of products

jaka jest gama twoich produktów

the company was started in

firma wystartowała....

where are the headquarters

gdzie macie magazyny?

we started off with ten people

zaczęliśmy z 10 osobami

overtime

nadgodziny

shift-system

system zmianowy

liaising with

utrzymywanie kontaktów hadlowych

my job involves

moja praca wiąże się z

diversify into

zwiększyć ofertę handlową,(zróżnicować)

to be in charge of

dowodzić (czymś/kimś)

to work shifts

pracować na zmiany

curtain

kurtyna

personality traits

cechy charakteru

I'm aware

jestem świadomy

awareness

świadomość

fulfill

sełniać

run smoothly

przebiega gładko

assembly

montaż

shopfloor

linia produkcyjna

member

członek

to rotate jobs

wymieniać się zadaniami

flexi-time

nienormowany czas pracy

double-time

płacone podwójnie

soothing

kojący

estate=premises

obszar, teren

greenfield

teren nieuzbrojony

site

teren, miejsce

layout

plan rozmieszczenia czegoś

wrapped

pakować

new run

pierwsze uruchomienie

cleaning unit

jednostka czyszcząca

newest

najnowsza

per annum

rocznie

gatehouse

dyżurka

opposite

na przeciwko

outskirts

przedmieścia

motorway/highway

autostrada

bottleneck

wąskie gardło

raw materials

surowce

edge

krawędź

period of time

okres czasu

trial

próbny

facilities

obiekty

in house

na miejscu

tighten up

dokręcić

spare hose

zapasowt wąż

useful

przydatny

equipment

wyposażenie, sprzęt

measure

zmierzyć

measurement

pomiar

workbench

stół warsztatowy

replace it

zastąpić, wymienić

increase it=grow=rise

zwiększyć

separate

separacja

welding

spawalnictwo

grinding

szlifowanie

sawing

cięcie, piłowanie

fitting

instalacja

come loose

poluzować

ring spanner

klucz oczkowy

shelf

półka

light bulbs

żarówki

cupboard

kredens

wire cutters

nożyce do drutu

one pair

para np. nożyczek

rough edges

nierówne krawędzie

carry out

przeprowadzać

to seal

uszczelnić

valve

zawór

drum

kocioł

adhesives

taśma samoprzylepna

bearings

łożyska

pair of pliers

szczypce

on the top

na najwyższej

on the bottom

na najniższej

sheet

plandeka

run out of

wyczerpać

the week after next

za dwa tygodnie

the day before yesterday

przedwczoraj

the day after tomoorow

pojutrze

last out one

przedostatni

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording