12 terms

net

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

wǎng ( net)
打网球
dǎ wǎng qiú ( play tennis)
你会打网球吗?
Nǐ huì dǎ wǎng qiú ma? ( Can you play tennis?)
互联网
hù lián wǎng ( internet)
上网
shàng wǎng ( go on the internet)
网上
wǎng shang ( online)
网游
wǎng yóu ( online games)
网购
wǎng gòu ( online shopping)
网友
wǎng yǒu ( cyber friends)
网页
wǎng yè ( web page)
网址
wǎng zhǐ ( web address)
网址是什么?
Wǎng zhǐ shì shén me? ( What is the web address?)