37 terms

Intermediate - Difficult Cake Choices Boosackman Man SAT Trademark Set

STUDY
PLAY
蛋糕
dàngāo cake
种类
zhǒnglèi kind
奶油
nǎiyóu cream
芝士
zhīshì cheese
诱人
yòurén enticing
黑森林
hēisēnlín black forest
wén to smell
闻到
wéndào to smell
黑巧克力
hēi qiǎokèlì dark chocolate
味道
wèidao smell
草莓
cǎoméi strawberry
kòng addict
夸张
kuāzhāng exaggerated
图片
túpiàn picture
灵敏
língmǐn sensitive
只要
zhǐyào as long as
美食
měishí delicious food
抹茶
mǒchá motcha tea
慕斯
mùsī mousse
nì oily
适合
shìhé to suit
芒果
mángguǒ mango
口水
kǒushuǐ saliva
liú to flow
流下来
liú xiàlái to flow down
嘲笑
cháoxiào to ridicule
受不了
shòubuliǎo to be unable to stand
xuǎn to pick
选不出来
xuǎn bu chūlái to be unable to pick
纠结
jiūjié conflicted
性感
xìnggǎn sexy
森林
sēnlín forest
耳朵
ěrduo ear
油腻
yóunì oily
布朗尼
bùlǎngní brownie
苹果派
píngguǒpài apple pie
蛋挞
dàntǎ egg tart