LIBE - asile et migration (FR-HU)

STUDY
PLAY
fuite
szökés
risque de fuite
szökés veszélye
centre d'hébergement
befogadó állomás
adaptation
alkalmazkodás
asile
menedékjog
demande d'asile
menedékjog iránti kérelem
examen d'une demande d'asile
menedékjog iránti kérelem vizsgálata
retrait d'une demande d'asile; retrait d'une
menedékjog iránti kérelem visszavonása
demandeur d'asile
menedékkérő
frontalier
határ menti lakos
trafic frontalier local
kishatárforgalom
circulation des cerveaux
agykörforgás, agyáramlás
fuite des cerveaux
agyelszívás
afflux de cerveaux
agyvisszaszívás, tudásnyerés
gaspillage des cerveaux
ingyenes tehetségexport
enfant séparé
kísérő nélküli kiskorú
citoyennetés multiples
többes állampolgárság
Comité sur l'immigration et l'asile (CIA)
Bevándorlási és Menekültügyi Bizottság
régime d'asile européen commun (RAEC)
Közös Európai Menekültügyi Rendszer
préférence communautaire
közösségi preferencia
pays de naissance
születés helye szerinti ország
pays de destination
célország
pays de nationalité
állampolgárság szerinti ország
pays d'origine
származási ország
pays d'origine sûr
biztonságos származási ország
pays de retour
visszatérési ország
personne à charge
eltartott
éloignement
kitoloncolás
ordre de quitter le territoire
kitoloncolást elrendelő határozat
personne maintenue en centre fermé
fogvatartott / őrizetes
maintien en centre fermé
őrizet
centre de rétention
őrzött szállás
autorité responsable de la détermination des demandes d'asile
menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős hatóság
Dialogue sur la migration de transit en Méditerranée (MTM)
Párbeszéd a Mediterrán Tranzit Migrációról (MTM)
personne déplacée
lakóhelyét elhagyni kényszerült személy
personne déplacée à l'intérieure de son
belső menekült
déplacement
kényszervándorlás
mesure d'exécution
végrehajtási intézkedés
entrée illégale
illegális beutazás / belépés
entrée légale
legális beutazás / belépés
refus d'entrée
beléptetés megtagadása
interdiction d'entrée du territoire
beutazási tilalom
nettoyage ethnique
etnikai tisztogatás
Portail de l'UE sur l'immigration
uniós bevándorlási portált
...
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
...
Emberi Jogok Európai Egyezménye
clauses d'exclusion
kizáró klauzulák
exploitation
kizsákmányolás
éloignement
kiutasítás, kitoloncolás
décision d'éloignement
kiutasítást elrendelő határozat
ordre de quitter le territoire
kiutasítást elrendelő határozat
constitution de famille
családalapítás
regroupement familial
családegyesítés
droit à l'unité familiale
család egységéhez való jog
décision finale
jogerős határozat
Forum mondial sur la migration et le développement
Migrációs és Fejlesztési Globális Fórum (GFMD)
pays d'accueil
fogadó ország
...
Kormányközi Tanácskozás a Migrációról és a Menekültügyi Helyzetről
personne transférée temporairement par une société
vállalaton belül áthelyezett személy
droit du sang
vér szerinti leszármazás elve
droit du sol
területi elv
résident de longue durée
huzamos tartózkodás jogával rendelkező személy
mariage forcé
kényszerházasság
mariage de complaisance
érdekházasság
migration forcé
kényszermigráns
travailleur migrant
migráns munkavállaló
travailleur migrant sous contrat
szerződéssel rendelkező migráns munkavállaló
OTHER SETS BY THIS CREATOR