12 terms

佐料+厨具 zuǒ liào + chú jù

STUDY
PLAY
yán
táng
酱油
jiàng yóu
橄榄油
gǎn lǎn yóu
平底锅
píng dǐ guō
guō
烤箱
kǎo xiāng
微波炉
wéi bō lú
辣椒酱
là jiāo jiàng
蛋黄酱
dàn huáng jiàng
芥末酱
jiè mò jiàng

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.